Ako sa prihlásiť na zájazd:

1. Vyplňte "Zmluvu o obstaraní zájazdu" (objednávku). Pred odoslaním objednávky si preštudujte Všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch BUBO, ktoré sú súčasťou zmluvy o zájazde a skontrolujte si správnosť všetkých zadaných údajov.

2.  Pošlite vyplnenú zmluvu na bubo@bubo.sk. Následne Vám naše spracovateľské centrum pošle zálohovú faktúru s dátumom splatnosti do 5 pracovných dní. Vaša objednávka sa stáva záväznou (t.j. zmluva o zájazde nadobudne účinnosť) až po uhradení zálohovej platby. V prípade obsadzovania posledných miest na zájazde bude BUBO obsadzovať tieto miesta podľa termínu uhradenia zálohovej platby.

3. Po prijatí Vašej platby Vám emailom potvrdíme jej prijatie. Prosím uistite sa, že ste na prihlášku uviedli správnu emailovú adresu.

4. Doplatok zaplaťte najneskôr do 14 dní od obdŕžania doplatkovej faktúry (BUBO si vyhradzuje právo vyzvať k úhrade doplatku za zájazd pri leteckých zájazdoch aj skôr ako 42 dní pred začiatkom zájazdu podľa podmienok leteckej spoločnosti). V prípade, ak tento postup nedodržíte, BUBO môže prenechať Vaše rezervované miesto ďalším záujemcom a na Vašu zálohu sa automaticky budú vzťahovať storno podmienky.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy vykoná objednávateľ písomne a doručí ho BUBO osobne alebo ho zašle doporučenou poštou prípadne iným preukázateľným spôsobom doručí na adresu BUBO.
Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností BUBO, ktoré sú určené zmluvou o zájazde alebo zákonom alebo ak BUBO odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť BUBO zmluvnú pokutu (storno poplatok). Výška storno poplatku závisí od počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu alebo čerpania dohodnutých služieb a je určená nasledovne:

  • viac ako 61 dní 30% z katalógovej ceny zájazdu a 100% letiskových poplatkov;
  • od 60 do 50 dní 40% z katalógovej ceny zájazdu a 100% letiskových poplatkov;
  • od 49 do 40 dní 60% z katalógovej ceny zájazdu a 100% letiskových poplatkov;
  • od 39 do 30 dní 80% z katalógovej ceny zájazdu a 100% letiskových poplatkov;
  • od 29 do 15 dní 90% z katalógovej ceny zájazdu a 100% letiskových poplatkov;
  • od 14 do 0 dní 100% z katalógovej ceny zájazdu a 100% letiskových poplatkov.

Uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku. Ďalej si BUBO bude nárokovať poplatky vo výške 100% ceny ďalších objednaných služieb spojených so zájazdom (teda 100% z ceny zájazdu a všetkých ďalších služieb spojených so zájazdom).


Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o zájazde sú Všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch BUBO. Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach neupravených touto zmluvou o zájazde sa budú riadiť Občianskym zákonníkom, príp. inými platnými právnymi predpismi SR. Túto zmluvu je možné meniť iba spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach pre účasť na zájazdoch BUBO. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva je uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

V prípade, že na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“ a v tomto prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.