Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH
BUBO TRAVEL AGENCY, S.R.O.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch BUBO travel agency, s.r.o., so sídlom Dunajská  31, 811 08 Bratislava, IČO: 35 824 859, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25380/B (ďalej len "VZP“) platia pre všetky zájazdy organizované BUBO travel agency, s.r.o. a tieto VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len "zmluva o zájazde"), ktorú BUBO travel agency, s.r.o. uzatvára s objednávateľom zájazdu.

Uzavretím zmluvy o zájazde berie objednávateľ výslovne na vedomie, že zájazdy obstarávané zo strany BUBO travel agency, s.r.o. pre objednávateľa sú špecifickým produktom s ohľadom na ich charakter, spôsob organizácie, navštívené krajiny a podmienky a pomery v nich (spoločenské, politicko-ekonomické, sociálne pomery, povoľovacie a iné konania spojené so vstupom do krajiny, zotrvaním v nej a pod.). Z týchto dôvodov berie objednávateľ na vedomie, že pri ich organizácii a na ich účasti je nevyhnutné počítať s možnými zmenami v akejkoľvek časti prípravy a organizácie zájazdu (napr. zmena programu, časového harmonogramu zájazdu, trasy zájazdu, ubytovania, spôsobu prepravy, stravovania a pod.), a to v závislosti od aktuálnej možnosti alebo nemožnosti vstupu do krajiny, možnosti alebo dostupnosti poskytnutia alebo čerpania služieb na zájazde, na ktoré BUBO travel agency, s.r.o. nemá dosah a preto za ne nemôže niesť zodpovednosť.

Článok I – Úvodné ustanovenia, uzavretie zmluvy o zájazde

 1. Zmluvnými stranami zmluvy o zájazde sú: (i) BUBO travel agency, s.r.o., so sídlom Dunajská  31, 811 08 Bratislava, IČO: 35 824 859, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25380/B (ďalej len „CK BUBO“) a (ii) objednávateľ zájazdu, ktorým je predovšetkým osoba, ktorá uzavrela zmluvu o zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou (ďalej len „objednávateľ“) spôsobom uvedeným v týchto VZP. V mene maloletých detí a iných osôb, ktoré majú zákonného zástupcu, koná ich zákonný zástupca. Vo vzťahu k iným osobám uvedeným v zmluve o zájazde, ktoré túto zmluvu o zájazde neuzavreli písomnou alebo inou vhodnou formou, osoba, ktorá uzavrela zmluva o zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou potvrdzuje, že je na jej uzavretie písomnou alebo inou vhodnou formou riadne splnomocnená tak, aby aj tieto osoby mali postavenie objednávateľa zájazdu, v opačnom prípade je CK BUBO oprávnená požadovať od osoby, ktorá zmluvu o zájazde uzavrela písomnou alebo inou vhodnou formou, aby si táto splnila všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde, VZP a zákona, alebo plnom rozsahu nahradila škodu, ktorá CK BUBO vznikne.
 2. Ak je objednávateľov viac a zo zmluvy o zájazde, týchto VZP, zákona alebo povahy práva alebo povinnosti nevyplýva niečo iné, sú objednávatelia oprávnení a povinní zo všetkých práv a povinností spoločne a nerozdielne.  Vo vzťahu k osobám uvedeným v zmluve o zájazde, ktoré zmluvu o zájazde neuzavreli písomnou alebo inou vhodnou formou, objednávateľ, ktorý uzavrel zmluvu o zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou ručí za splnenie ich povinností, ak na strane objednávateľa zmluvu o zájazde podpísalo viac osôb, ručia spoločne a nerozdielne.
 3. Zmluva o zájazde má písomnú formu alebo inú vhodnú formu. Inou vhodnou formou sa, okrem iného, rozumie vyplnenie „Zmluvy o obstaraní zájazdu“ (prihlášky) na www.bubo.sk objednávateľom alebo v mene objednávateľa za súčinnosti pracovníka CK BUBO (napr. v priestoroch CK BUBO), udelenie súhlasu s týmito VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde, odoslanie „Zmluvy o obstaraní zájazdu“ (prihlášky) prostredníctvom rezervačného systému CK BUBO elektronickou  formou a jej následné prijatie (potvrdenie) rezervačným systémom CK BUBO. Takýmto elektronickým odoslaním CK BUBO či už zo strany objednávateľa alebo pracovníkom CK BUBO v mene objednávateľa a následným prijatím (potvrdením) rezervačného systému CK BUBO zo strany CK BUBO sa zmluva o zájazde považuje za uzavretú a platnú.
 4. V prípade, že zmluva o zájazde nebola uzavretá prostredníctvom elektronického rezervačného systému CK BUBO podľa bodu 3. tohto článku I vyššie, považuje sa zmluva o zájazde za uzavretú a nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Bez ohľadu na spôsob a formu uzavretia zmluvy o zájazde nadobúda zmluva o zájazde účinnosť (t.j. prihláška objednávateľa sa stáva pre neho záväznou) zaplatením zálohy ceny zájazdu podľa článku II bod 5 písm. a) VZP.
 5. Uzavretím zmluvy o zájazde sa CK BUBO zaväzuje obstarať objednávateľovi zájazdu, resp. osobám, v prospech ktorých sa zmluva o zájazde uzavrela, všetky dohodnuté služby v rozsahu a kvalite dohodnutej medzi zmluvnými stranami.
 6. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktorých zdravotný alebo iný stav to vyžaduje, sa môžu zájazdu zúčastniť len v sprievode osoby, ktorá v čase uzavretia zmluvy o zájazde dovŕšila vek 18 rokov, a to len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami maloletej alebo mladistvej osoby (najmä rodičmi). Takáto osoba je počas trvania zájazdu (t.j. od nástupu na zájazd až do návratu na určené miesto v Slovenskej republike) plne zodpovedná za takúto zverenú maloletú alebo mladistvú osobu. Zahraniční objednávatelia sa prijatím týchto VZP podriaďujú právnemu poriadku SR.

Článok ll - Cena zájazdu, platobné podmienky

 1. Ceny zájazdov organizovaných CK BUBO sú zmluvnými cenami dojednanými medzi CK BUBO a objednávateľom. Cena zájazdu je cena bez letiskových poplatkov a cien služieb uvedených v katalógu, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, uvedená v katalógu CK BUBO a na www.bubo.sk, ak zmluva o zájazde nestanoví inú cenu zájazdu . Cena zájazdu je kalkulovaná na osobu ubytovanú v dvojlôžkovej izbe, ak nie je v popise zájazdu v katalógu uvedené inak. Cena zájazdu sa môže do dátumu plánovaného odjazdu vplyvom rôznych skutočností zmeniť. Pri zájazdoch patriacich do kategórie Relax je cena zájazdu v katalógu určená v závislosti od výšky ceny letenky najlacnejšej rezervačnej ekonomickej triedy („economy class“) na danom lete a objednávateľ berie na vedomie, že táto cena zájazdu môže byť v čase uzavretia zmluvy o zájazde vyššia v závislosti od ceny letenky v aktuálne dostupnej triede na danom lete. Záväzná výsledná cena, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť CK BUBO (cena zájazdu plus suma všetkých povinných a nepovinných príplatkov) je uvedená v kalkulácii doplatku k zájazdu. Letiskové poplatky nie sú zahrnuté v cene zájazdu, sú však povinným doplatkom. Suma za letiskové poplatky sa môže oproti pôvodnej kalkulácii zaslanej objednávateľovi po uzavretí zmluvy o zájazde meniť a ich výška závisí výhradne od politiky leteckých spoločností, na ktorú CK BUBO nemá nijaký dosah. CK BUBO iba predbežne a informatívne uvádza, že pri zájazdoch do Európy sa letiskové poplatky môžu pohybovať vo výške cca 100-250 € a pri leteckých zájazdoch mimo Európy cca 230 - 600 € v závislosti od cieľovej destinácie a konkrétnej leteckej spoločnosti. Letiskové poplatky sú  poplatky leteckej spoločnosti a zahŕňajú palivové a bezpečnostné poplatky a poplatok za vystavenie letenky. Vzhľadom na prevažujúci trend v leteckom priemysle uvádzať všetky tieto poplatky jednou sumou, v prípade leteckej spoločnosti, ktorá už palivové poplatky zahŕňa do ceny letenky, CK BUBO ich uvádza zvlášť (hlavne pri spoločnostiach LAN, Emirates a podobných). Predpokladaná výška letiskových poplatkov je uvádzaná v kalkulácii ceny zájazdu zaslanej, oznámenej alebo predloženej objednávateľovi po uzavretí zmluvy o zájazde a presná výška letiskových poplatkov je uvedená v kalkulácii doplatku k zájazdu.
 2. Pri všetkých zájazdoch je CK BUBO oprávnená zvýšiť cenu zájazdu alebo fakultatívneho programu v prípade, že dôjde k zmene okolností, ktoré nepriaznivo vplývajú na konečnú cenu zájazdu alebo fakultatívneho výletu:
  1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok (napr. zmena ceny pohonných hmôt, trajektov, leteniek, ceny prepravy, podmienok iných dodávateľov služieb a pod.);
  2. zvýšeniu platieb spojených s dopravou (napr. výšky letiskových, prístavných alebo tranzitných poplatkov,  palivových, diaľničných a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu );
  3. zmene kurzu EUR voči zahraničným menám použitým na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začatím zájazdu, je CK BUBO oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde o sumu, o ktorú sa zvýši platba podľa tohto bodu písm. a) alebo b) oproti platbe zahrnutej v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura (bod 2 písm. c) vyššie) je CK BUBO oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde maximálne o sumu zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. CK BUBO zašle objednávateľovi oznámenie o zvýšení ceny najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak CK BUBO nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

 1. CK BUBO je oprávnená tiež úmerne zvýšiť cenu zájazdu alebo fakultatívneho programu v prípade nižšieho ako kalkulovaného počtu objednávateľov na zájazde. Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny zájazdu o viac ako 5 %, má objednávateľ možnosť odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia storno poplatkov v prípade, že tak urobí písomne do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia o zmene ceny.
 2. Spracovanie individuálnej požiadavky objednávateľa nad rámec služieb zahrnutých v danom konkrétnom zájazde je spoplatnené paušálne sumou 65 €.
 3. CK BUBO má právo na zaplatenie dohodnutej ceny zájazdu v lehote stanovenej CK BUBO, pred začatím zájazdu. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, je objednávateľ povinný zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu nasledovne:
  1. obvykle 60 % z ceny zájazdu (alebo inú výšku zálohy vypočítanú pracovníkmi CK BUBO v kalkulácii k zájazdu) spravidla do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy o zájazde (podmienka účinnosti zmluvy o zájazde), ak nie je pri uzavretí zmluvy alebo po jej uzavretí stanovená pracovníkmi CK BUBO iná lehota;
  2. zostávajúcu časť dohodnutej ceny zájazdu (doplatok), vrátane všetkých povinných platieb a súm, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu najneskôr do 42 dní pred začatím zájazdu.
  3. ak je zmluva o zájazde uzavretá v lehote kratšej ako 30 dní pred začatím zájazdu, zaplatí objednávateľ celú dohodnutú cenu zájazdu vrátane všetkých povinných platieb a súm, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu, najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy o zájazde, ak nie je pri uzavretí zmluvy alebo po jej uzavretí stanovená pracovníkmi CK BUBO iná lehota.

V prípade, že CK BUBO určí, že je nutné zaplatiť cenu fakultatívnych výletov vopred, pred zahájením zájazdu, je CK BUBO oprávnená požadovať zaplatenie takýchto fakultatívnych výletov v súlade s písm. b) alebo c) vyššie. Ak objednávateľ takto stanovenú cenu fakultatívneho výletu neuhradí, nie je oprávnený sa takéhoto výletu zúčastniť.
Objednávateľ je oprávnený si vybrať z nasledovných spôsobov úhrady ceny zájazdu:

  • v hotovosti v priestoroch CK BUBO;
  • prostredníctvom platobnej brány služby CardPay;
  • v priestoroch CK BUBO vybranými platobnými kartami jednorazovo do výšky 1000 €/osoba/zmluva o zájazde bez spracovateľského poplatku za platbu kartou; objednávateľ je oprávnený uhradiť vybranými platobnými kartami aj sumu presahujúcu 1000 €/osobu/zmluva o zájazde, avšak v tomto prípade je objednávateľ povinný znášať spracovateľský poplatok za platbu kartou;
  • vkladom, prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou v prospech jedného z bankových účtov CK BUBO:
   • 2625475152/1100 (TATRABANKA a.s.)
    SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK38 1100 0000 0026 2547 5152
   • 502899343/7500 (ČSOB a.s.)
    SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK44 7500 0000 0005 0289 9343

Ako variabilný symbol uvedie objednávateľ číslo uvedené v kalkulácii ceny zájazdu a konštantný symbol: 0308. Do správy pre prijímateľa objednávateľ uvedie svoje priezvisko a názov zájazdu, za ktorý uhrádza zálohu. Spôsob platby pre občanov ČR a občanov z iných krajín je uvedený na www.bubo.sk. Výdavky alebo akékoľvek bankové alebo iné poplatky spojené s prevodom finančných prostriedkov pri platbách zo zahraničia znáša v plnej výške objednávateľ.

 1. Akékoľvek platby a poplatky za individuálne požiadavky objednávateľov sú splatné vo výškach a lehotách dohodnutých s objednávateľom na základe osobitnej ponuky na požadované služby.
 2. Ak nie je cena zájazdu zaplatená v celom rozsahu inak, je objednávateľ, ktorý uzavrel zmluvu o zájazde v prospech ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde, povinný zaplatiť cenu zájazdu aj za tieto osoby (a to bez ohľadu na existenciu plnomocenstva podľa článku I bod 1 VZP alebo skutočnosť, či sa niektorá z uvedených osôb nezúčastnila zájazdu); ak je objednávateľov viac, zodpovedajú za splnenie povinnosti spoločne a nerozdielne.
 3. Objednávateľ a iné osoby uvedené v zmluve o zájazde majú právo na poskytnutie dohodnutých služieb iba po zaplatení celej ceny zájazdu a ostatných povinných aj fakultatívnych platieb, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu. V prípade omeškania so zaplatením dohodnutej ceny zájazdu alebo zálohy na ňu je CK BUBO oprávnená odstúpiť od zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s týmito VZP.

Článok III – Program, preprava a batožina, cestovné doklady, ubytovanie, strava, vreckové a zdravotná starostlivosť
Program zájazdu:

 1. Základný program zájazdu je popísaný v katalógu CK BUBO. Podrobnejšie rozpísaný program bude pri väčšine zájazdov objednávateľom zaslaný v bližších informáciách pred zájazdom. Program vychádza z posledných CK BUBO známych informácií o otváracích dobách múzeí, galérií, kostolov, mešít, svätýň, iných pamiatok a historických lokalít a možnostiach danej lokality, v čase uzávierky katalógu na daný kalendárny rok. Objednávateľ berie na vedomie, že program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa. Ak sú súčasťou zájazdu služby BUBO-sprievodcu, objednávatelia sú povinní rešpektovať pokyny BUBO-sprievodcu. Objednávatelia sú povinní rešpektovať pokyny vodičov a iného sprievodného personálu (napr. letiskový personál, sprievodca dopravného prostriedku, lokálny sprievodca) a bezpečnostných a administratívnych zložiek príslušného štátu. Objednávatelia sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a stanovený čas odchodu, ktorý stanoví alebo vyhlási BUBO-sprievodca, ak sú súčasťou zájazdu služby BUBO-sprievodcu, pri jednotlivých priebežných zastaveniach, a tiež dodržiavať jeho ďalšie organizačné pokyny. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví k odchodu autobusu, či iného dopravného prostriedku v stanovenej lehote určenej CK BUBO alebo BUBO-sprievodcom, bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady a zodpovednosť v najbližšej cieľovej zastávke podľa programu.
 2. Pokiaľ svojím správaním objednávateľ ohrozí program, bezpečnosť a priebeh zájazdu alebo preukázateľne obťažuje ostatných objednávateľov alebo pokiaľ inak poruší tieto VZP, platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť okamžite vylúčený zo zájazdu bez finančnej náhrady, pričom je povinný sa dopraviť domov na vlastné náklady a zodpovednosť.
 3. V prípade rozdielu v programe medzi stránkou www.bubo.sk a tlačeným katalógom, majú prednosť informácie na www.bubo.sk, ak bližšie informácie pred zájazdom neurčia inak.
 4. Objednávateľ súhlasí s tým, že s ohľadom na charakter zájazdov organizovaných CK BUBO, má  CK BUBO právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu objednávateľov, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam alebo vzhľadom na neumožnený vstup do danej krajiny či oblasti, plánovaný program zájazdu, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov objednávateľa voči CK BUBO.
 5. Súčasťou niektorých zájazdov CK BUBO je aj program, ktorý so samotným pobytom v exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú a zdravotnú pripravenosť objednávateľov a dodržiavanie miestnych zvyklostí, pričom objednávateľ si je vedomý potreby splnenia týchto predpokladov.
 6. Objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde výslovne vyhlasuje, že si je vedomý toho, že s prihliadnutím na charakter zájazdov organizovaných CK BUBO sú tieto zájazdy špecifickým produktom, ktorý si v prípade akýchkoľvek nepredvídateľných okolnosti alebo okolností vyššej moci, vyžaduje vynaloženie dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša objednávateľ. Ide najmä, nie však výlučne, o úhradu ceny leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. návratu domov v prípade, ak je nepredvídateľnými mimoriadnymi okolnosťami (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, štrajky, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľských úradov a pod., alebo iné ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo životov objednávateľov) pôvodne plánovaná trasa zájazdu nepriechodná.
 7. Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že CK BUBO je oprávnená zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanovený program zájazdu a časové harmonogramy programov zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. uvedených v bode 6 vyššie), ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť. V prípade neakceptovania zmeneného/náhradného programu trasy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť CK BUBO reálne navyše vzniknuté náklady, pričom je oprávnený sa od zájazdu oddeliť a dopraviť sa domov na vlastné náklady, nebezpečenstvo a zodpovednosť; v takomto prípade nevznikajú objednávateľovi žiadne nároky voči CK BUBO.
 8. Zmluvné strany sa dohodli a objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že vzhľadom na charakter zájazdov organizovaných CK BUBO, ktoré sú špecifickým produktom, sa za podstatnú zmenu podmienok zmluvy  nepovažuje (i) zmena podľa bodu 7 vyššie, (ii) zmena ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu z dôvodov, za ktoré CK BUBO nezodpovedá, alebo ktoré vzniknú zásahom nepredvídateľných mimoriadnych okolností/okolností vyššej moci, (iii) zmena miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu, (iv) zmena spôsobu prepravy a vady prepravy (najmä, ale nie výlučne: meškanie lietadla/vlaku/iného dopravného prostriedku, zmena prevádzkovateľa dopravy, zmena typu lietadla, poruchy dopravných prostriedkov).
 9. Objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že za vykonávanie akýchkoľvek športových a iných fakultatívnych aktivít počas zájazdu (napr. plávanie, rafting, potápanie, adrenalínové aktivity a iné športy a aktivity a pod.) zodpovedá výlučne objednávateľ, vykonáva ich na vlastné dodatočné náklady, nebezpečenstvo a zodpovednosť a CK BUBO nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek možné následky alebo škody, ktoré objednávateľovi vzniknú alebo vznikli v dôsledku vykonávania týchto aktivít.

Preprava a batožina:

 1. S ohľadom na osobitnú charakteristiku zájazdov CK BUBO, CK BUBO zabezpečuje dopravu, prepravu a presuny s ohľadom na dostupnosť autobusmi, autami rôzneho typu, letecky, vlakmi, loďami (vrátane člnov), na slonoch, ťavách, pštrosoch, koňoch a iných zvieratách používaných na prepravu v danej destinácii, vozoch, bicykloch a peši. Podrobnosti o každej preprave nájde objednávateľ v katalógu alebo mu ich poskytne CK BUBO na vyžiadanie.
 2. Pri všetkých (leteckých) zájazdoch objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s možnou zmenou termínu odletu a príletu, max. posun ± 2 dni, ktorá závisí od aktuálneho letového poriadku danej leteckej spoločnosti, pričom objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde výslovne vyhlasuje, že si je vedomý tejto skutočnosti a s takýmto možným posunom vopred súhlasí.
 3. Pri zájazdoch s odletom alebo príletom na letisko Schwechat alebo Budapešť, doprava na letisko Schwechat alebo Budapešť  a späť je zo strany CK BUBO je zabezpečená a spoplatnená príplatkom 15 €/osoba a to pri preprave nad 4 objednávateľov. V prípade, že sa objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu dopravuje na letisko Schwechat alebo Budapešť individuálne, odlieta v iný termín odletu ako ostatní objednávatelia na zájazde alebo sa vracia v iný termín príletu ako ostatní objednávatelia na zájazde, dopravu na letisko Schwechat alebo Budapešť  a späť si zabezpečuje a hradí objednávateľ sám, vo vlastnom mene a na vlastné náklady, pričom CK BUBO nenesie za takúto prepravu zodpovednosť. CK BUBO môže na požiadanie túto službu individuálnej prepravy zabezpečiť za cenu 120 €/štvormiestne auto za oba smery a cena takejto dopravy je nezávislá od počtu osôb. Pri odletoch z Bratislavy CK BUBO dopravu na letisko Bratislava nezabezpečuje a ani si CK BUBO žiadny príplatok neúčtuje.
 4. Ak v priebehu autobusového zájazdu v Európe typu EUROKEMPING vznikne na dopravnom prostriedku prenajatom CK BUBO pre účely zájazdu neodstrániteľná chyba, CK BUBO sa zaväzuje v rámci svojich možností a do výšky úhrady zájazdu objednávateľom zabezpečiť náhradnú prepravu alebo iný spôsob prepravy.
 5. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zájazd môže byť z technických príčin predĺžený, resp. skrátený o až ±2 dni, program zájazdu sa však CK BUBO zaväzuje dodržať, pričom cena zájazdu sa nemení. CK BUBO nezodpovedá za žiadne vady dopravy (meškanie, vynechanie spojov, poruchy dopravných prostriedkov a pod.), ako ani za následky z toho plynúce. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu (najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004/ES) a za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy nenesie CK BUBO zodpovednosť, a preto neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu. Náhradu si objednávateľ uplatní u príslušnej leteckej spoločnosti. Keďže CK BUBO nemá možnosť ovplyvniť tieto prípadné zmeny spojené s leteckou prepravou, táto skutočnosť neoprávňuje objednávateľa na zrušenie zájazdu a uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov voči CK BUBO. CK BUBO nenesie zodpovednosť za problémy spojené so zaregistrovaním sa na let (check-inom), prestupom na tranzitnom letisku a prepravou do cieľovej destinácie. CK BUBO môže, ak je takáto služba možná a dostupná, pre objednávateľov, ktorí si zakúpili letenku cez CK BUBO, zabezpečiť registráciu na let (check-in), avšak CK BUBO v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek následné zmeny, úpravy alebo zrušenie vykonané zo strany leteckej spoločnosti.
 6. V prípade, že objednávateľ má záujem zabezpečiť si vlastnú letenku pri leteckých zájazdoch, je to povinný oznámiť CK BUBO pri prihlásení sa na zájazd a uviesť túto požiadavku do zmluvy o zájazde, najneskôr však ku dňu úhrady zálohy za zájazd, v opačnom prípade CK BUBO nebude na takúto požiadavku prihliadať a akékoľvek náklady s obstaraním letu zo strany CK BUBO je objednávateľ povinný uhradiť. Objednávateľ, ktorý si zabezpečuje vlastnú letenku, si zabezpečuje na vlastné náklady a zodpovednosť aj vlastnú dopravu na príslušné letiská a na vlastné náklady sa pripojí k ostatným objednávateľom, spravidla v mieste prvého ubytovania.  V prípade akýchkoľvek zmien v programe zájazdu (napr. zrušenie zájazdu, zmena hotela, zmena letiska odletu/príletu, predĺženie/skrátenie zájazdu a pod.) nemôže CK BUBO niesť zodpovednosť za akékoľvek problémy a dodatočné náklady a škody s tým spojené.
 7. Množstvo batožiny je pri všetkých zájazdoch obmedzené na 20 kg/objednávateľ (+ 7 kg príručná batožina na palubu lietadla), ak nie je prevádzkovateľom daného typu prepravy stanovené inak. Rozpis odporúčaného obsahu batožiny zašle CK BUBO objednávateľovi v bližších informáciách pred zájazdom alebo sa objednávateľ môže informovať priamo v priestoroch CK BUBO. CK BUBO nezodpovedá za stratu, oneskorenie či poškodenie alebo zničenie batožiny a náhradu škody (odškodnenie) je objednávateľ povinný si uplatniť u príslušného prevádzkovateľa daného typu prepravy v zmysle príslušných predpisov. Prípadnú stratu batožiny alebo poškodenie batožiny je objednávateľ povinný nahlásiť na reklamačnom oddelení letiska v tranzitnej hale, kde sa podpisuje protokol P. I. R., ktorý je potrebný pre uplatnenie nároku objednávateľa na odškodnenie, v opačnom prípade nárok objednávateľa na náhradu za vzniknutú škodu zaniká; CK  BUBO poskytne objednávateľovi súčinnosť za účelom vybavenie reklamácie batožiny. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie batožiny hradí objednávateľ. V prípade poškodenia alebo straty batožiny počas leteckej prepravy sa na reklamáciu batožiny vzťahujú všeobecne záväzné pravidlá danej leteckej spoločnosti a reklamáciu si cestujúci musí uplatniť priamo u nich. Pre prípad inej straty/poškodenia počas zájazdu odporúča CK BUBO uzatvoriť cestovné poistenie.

Cestovné doklady:

 1. V prípade, ak si účasť na zájazde vyžaduje zabezpečenie víz do danej krajiny CK BUBO poskytuje ako službu vízový formulár a podáva žiadosť o udelenie víz do danej krajiny za úhradu pre objednávateľov, ktorí vlastnia pas SR a v určenom čase poskytnú CK BUBO všetky potrebné podklady na podanie žiadosti. Objednávatelia inej štátnej príslušnosti ako SR sú povinní overiť si vízovú povinnosť do všetkých navštívených krajín v rámci zájazdu a v prípade, že účasť na zájazde vyžaduje zabezpečenie víz do danej krajiny, sú povinní si víza zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť, ak sa s CK BUBO nedohodnú výslovne a individuálne inak. V prípade, že objednávateľ nebude mať riadne udelené platné víza danej krajiny, CK BUBO si bude nárokovať storno poplatky vo výške 100% z ceny zájazdu a ceny objednaných služieb nezahrnutých do ceny zájazdu. CK BUBO odporúča objednávateľom, aby si, ak je to možné, zaobstarali ďalší cestovný pas, ktorý môžu využívať na cestovanie počas doby vybavovania víz. V nevyhnutných prípadoch bude pas zaslaný na písomnú žiadosť a náklady objednávateľa späť objednávateľovi poštou ako poistený list, avšak CK BUBO nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu či omeškanie. CK BUBO nemôže v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za neudelenie víz objednávateľovi, a to bez ohľadu na typ víz. Udelenie, resp. neudelenie víz je v kompetencii príslušného zastupiteľského úradu a ich vydanie/nevydanie je okolnosťou vis major. Viac informácii ohľadne vízových podmienok je objednávateľom k dispozícii na internetovej stránke príslušného zastupiteľského úradu a prípadné ďalšie podrobnosti o vízových podmienkach sú uvedené v bližších informáciách pred zájazdom. V prípade, že objednávateľ bude žiadať o vybavenie víz mimo termínu, ktorý je uvedený v bližších informáciách pred zájazdom, respektíve v určenom termíne nedodá potrebné podklady na víza a zabezpečenie podania žiadosti o udelenie víz bude výslovne dohodnuté s CK BUBO, bude objednávateľ povinný uhradiť poplatok za expresné spracovanie žiadosti o udelenie víz v plnej výške. V prípade, ak sa zájazd koná na území USA, objednávatelia sú povinní byť držiteľmi biometrického pasu vydaného po 1.1.2008.

Ubytovanie:

 1. Pri väčšine zájazdov sú objednávatelia ubytovaní v hoteloch strednej a vyššej kategórie (podľa miestnej kategorizácie hotelov a informácií známych pre CK BUBO), v dvojposteľových izbách. Každému samostatne prihlásenému objednávateľovi v prípade, že nebude možné objednávateľa doubytovať s osobou rovnakého pohlavia alebo objednávateľ nesúhlasí s doubytovaním, CK BUBO zabezpečí, ak je to možné, za príplatok ubytovanie v jednoposteľovej izbe počas celého trvania zájazdu a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť príplatok za jednolôžkovú izbu vo výške uvedenej v kalkulácii doplatku ceny zájazdu. Pri zájazdoch typu Expedition je ubytovanie v hoteloch nižšej triedy zväčša v dvojposteľových izbách, no často sa využíva aj veľmi jednoduché a nenáročné - expedičné ubytovanie (v závislosti od možností danej lokality). Kategorizácia ubytovania je subjektívnym hodnotením CK BUBO, ktoré vychádza z miestnej kategorizácie hotelov, ak taká kategorizácia existuje. Podrobnosti ohľadne ubytovania sa objednávateľ dozvie v bližších informáciách pred zájazdom a pracovníci CK BUBO radi na všetko odpovedia v priestoroch CK BUBO. S prihliadnutím na charakter zájazdov a v závislosti od možností danej lokality objednávateľ súhlasí s tým, že CK BUBO je oprávnená zmeniť ubytovacie zariadenie, ak je obstarané ubytovanie a ostatné služby s tým spojené v rovnakej alebo vyššej kategórii alebo štandarde, a to pred aj priamo počas zájazdu. Zmena ubytovacieho zariadenia, ak je obstarané ubytovanie a ostatné služby s tým spojené v rovnakej alebo vyššej kategórii, nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa, ani na uplatnenie reklamácie z dôvodu vadného plnenia. Pri zájazdoch typu Eurokemping sa spáva väčšinou vo vlastných stanoch, väčšinou v kempoch. Pri využití detskej zľavy si je objednávateľ vedomý, že využitie detskej zľavy je podmienené ubytovaním v spoločnej izbe, pričom komfort ubytovania sa tým môže znížiť. Podmienkou udelenia detskej zľavy je minimálny počet dvoch klientov bez detskej zľavy spoluubytovaných s dieťaťom na izbe. Detská zľava je unikátna a nedá sa kombinovať s inou zľavou alebo akciou.

Strava:

 1. V katalógu CK BUBO alebo v bližších informáciách pred zájazdom CK BUBO uvádza pri jednotlivých zájazdoch či a v akom rozsahu je strava zahrnutá v cene zájazdu.
 2. Pri preprave objednávateľov leteckou dopravou majú objednávatelia na palube lietadla zväčša možnosť vybrať si jedlo zdarma (z ponúkaných možností), v závislosti od poskytovaného servisu konkrétnej leteckej spoločnosti, avšak CK BUBO túto službu nevie objednávateľom garantovať a za rozsah a kvalitu jej poskytnutia nenesie CK BUBO zodpovednosť.

Vreckové:

 1. Spravidla ku každému zájazdu poskytne CK BUBO objednávateľovi informácie o predpokladanej spotrebe vreckového a o základných cenách v danej krajine. CK BUBO odporúča, vziať si na zájazd viac peňazí, ako by mali chýbať. Vstupné do pamiatok, národných parkov atď. nie je zahrnuté v cene zájazdu, ak nie je uvedené inak.

Zdravotnícka starostlivosť:

 1. CK BUBO výslovne odporúča objednávateľovi uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v príslušnej poisťovni alebo priamo v priestoroch CK BUBO. Pred odchodom na zájazd CK BUBO odporúča preventívnu prehliadku u lekára a stomatológa a preventívne očkovanie. Na odporúčané a povinné očkovania sa informuje objednávateľ u svojho lekára. Údaje o potrebe očkovania a jeho cenách sa pravidelne menia a CK BUBO ich neovplyvňuje a ani za ne nezodpovedá. Bližšie informácie o očkovaní objednávateľovi na základe žiadosti rád poskytne riaditeľ CK BUBO, MUDr. Ľuboš Fellner. Viac informácii je objednávateľom k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

BUBO-sprievodca

 1. BUBO–sprievodca je zástupca CK BUBO a osoba, ktorá absolvovala skúšky v CK BUBO a má prax v cestovnom ruchu. Pri niektorých zájazdoch CK BUBO využíva aj služby lokálnych sprievodcov. BUBO-sprievodca sa k skupine pripája vždy až v cieľovej alebo v príletovej destinácii, spravidla v príletovej hale alebo v mieste prvého ubytovania podľa programu zájazdu. Služby BUBO-sprievodcu končia po absolvovaní poznávacej časti zájazdu. Pri turistike BUBO-sprievodcovia nevykonávajú služby horského vodcu.

Článok IV – Niektoré práva a povinnosti zmluvných strán

 1. K základným právam objednávateľa patrí:
  1. právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite,
  2. právo vyžadovať od CK BUBO informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  3. právo byť v dohodnutých alebo zákonom stanovených lehotách informovaný o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  4. právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol CK BUBO,
  5. právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité, a ktoré sú CK BUBO známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, a to najmä:
   1. upresnenie údajov uvedených v zmluve o zájazde, ktoré nie sú uvedené ani v katalógu alebo v ponukovom liste,
   2. podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK BUBO (BUBO - sprievodca) v mieste pobytu neplnoletej osoby ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba
   3. meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu CK BUBO, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc, a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu v rámci svojej kompetencie,
   4. všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie dohodnutých služieb (napríklad letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania, doklad pre zástupcu CK BUBO v mieste pobytu na poskytnutie fakultatívnych výletov,
   5. informácie o cestovnom poistení v zahraničí, resp. o možnosti uzavrieť také cestovné poistenie.
  6. právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu služieb a ceny,
  7. právo zrušiť svoju účasť na zájazde odstúpením od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu za podmienok stanovených v týchto VZP,
  8. právo pred začatím zájazdu písomne oznámiť CK BUBO, že sa namiesto neho zúčastní na zájazde iná osoba, pričom tak môže urobiť len v lehote a za podmienok stanovených v týchto VZP; objednávateľ tak môže urobiť len v lehote 45 dní pred začatím zájazdu, inak jeho právo zanikne. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie a podpis nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou o zájazde a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia CK BUBO sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK BUBO v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú,
  9. právo na reklamáciu služieb v súlade s podmienkami stanovenými v týchto VZP.
 2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí:
  1. poskytnúť CK BUBO potrebnú súčinnosť k riadnemu obstaraniu a zabezpečeniu dohodnutých služieb, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v zmluve o zájazde (podľa údajov v cestovnom doklade alebo v doklade totožnosti, na ktorý objednávateľ pocestuje), bezodkladne oznámiť a preukázať zmeny týchto údajov a predložiť doklady požadované CK BUBO (napr. žiadosť o udelenie víz, fotografie a iné),
  2. bez zbytočného odkladu oznamovať CK BUBO svoje stanovisko k prípadným zmenám v obsahu dohodnutých služieb, ak sa považujú za zmenu podstatnej podmienky zmluvy o zájazde podľa týchto VZP,
  3. pripojiť plnomocenstvo zastupujúcich spolucestujúcich v prípade, že nejde o manžela alebo neplnoleté vlastné dieťa,
  4. upozorniť včas, najneskôr pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o zájazde, na cudzie štátne príslušenstvo spolucestujúceho (spolucestujúcich),
  5. zabezpečiť u osôb mladších ako 18 rokov a osôb, ktorých zdravotný alebo iný stav to vyžaduje, sprevádzanie a dohľad dospelej a spôsobilej osoby v súlade s článkom I bod 6 týchto VZP a zabezpečiť predloženie splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami mladistvej alebo maloletej osoby v súlade s článkom I bod 6 týchto VZP,
  6. riadne, včas a v celom rozsahu zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu podľa časového harmonogramu a preukázať to dokladom o zaplatení; ak objednávateľ neuhradí cenu zájazdu včas, CK BUBO má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde,
  7. prevziať od CK BUBO doklady pre čerpanie dohodnutých služieb, ak sú nevyhnutné na čerpanie služieb (cestovný lístok, letenku, poukaz pre ubytovacie zariadenie na poskytnutie ubytovania a stravovania (voucher), doklad pre zástupcu CK BUBO v mieste pobytu na poskytnutie ostatných služieb (najmä fakultatívnych výletov) a tieto doklady si vziať so sebou na zájazd),
  8. dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb,
  9. riadiť sa pokynmi CK BUBO, BUBO-sprievodcu počas zájazdu, dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok; uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu;
  10. po celý čas zájazdu dodržiavať colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotné, hygienické a iné právne predpisy štátov do ktorých cestuje,
  11. splniť očkovacie a ďalšie zdravotné povinnosti pri cestách do štátov, pre ktoré sú tieto povinnosti stanovené,
  12. mať pri sebe všetky platné cestovné doklady požadované pre vstup do navštívenej krajiny, najmä cestovný doklad, víza a očkovací preukaz (ak sú vyžadované), doklad o cestovnom poistení, ak je objednávateľ poistený; tieto doklady je objednávateľ povinný si obstarať sám, pokiaľ mu CK BUBO takúto službu osobitne neponúkla a neposkytla,
  13. počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku CK BUBO ani ku škodám na zdraví a majetku ostatných objednávateľov na zájazde, dodávateľov služieb a iných tretích osôb. Ak vznikne podozrenie, že objednávateľ by mohol ohroziť alebo poškodiť život alebo zdravie iných objednávateľov na zájazde alebo tretích osôb, je povinný na výzvu CK BUBO bezodkladne najneskôr do začiatku zájazdu, predložiť lekárske potvrdenie z ktorého nepochybne vyplýva, že také ohrozenie alebo poškodenie nespôsobí alebo nehrozí,
  14. zdržať sa akéhokoľvek konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných objednávateľov na zájazde,
  15. bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve o zájazde uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod., pre účely naplnenia zmluvných záväzkov,
  16. dbať o riadne a včasné uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa týchto VZP.
 3. Ak výlučne v dôsledku nesplnenia alebo porušenia povinností určených v bode 2 vyššie vzniknú objednávateľovi náklady alebo škoda, nie je oprávnený požadovať ich náhradu od CK BUBO. Ak v dôsledku nesplnenia alebo porušenia uvedených povinností objednávateľom vzniknú náklady alebo škoda CK BUBO, je CK BUBO oprávnená požadovať od objednávateľa ich náhradu.
 4. CK BUBO nie je povinná obstarať ani poskytnúť objednávateľovi ani osobám v prospech ktorých sa zmluva o zájazde uzavrela žiadne plnenia nad rámec tých, ktoré boli vopred dohodnuté a zaplatené.
 5. CK BUBO je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK BUBO z dôvodu svojho úpadku:
  1. neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
  2. nevráti objednávateľovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
  3. nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý z časti.
 6. CK BUBO odovzdá objednávateľovi so zmluvou o zájazde doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Certifikát CK BUBO o poistení proti úpadku je pre objednávateľov k dispozícii aj na www.bubo.sk.

Článok V - Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu zo strany CK BUBO

 1. Ak je CK BUBO nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy o zájazde, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Za zmenu podstatných podmienok zmluvy sa však nepovažujú (i) zmeny uvedené v článku III bod 8 VZP (ii) zmeny počas zájazdu a zabezpečenie adekvátneho alternatívneho programu alebo zmena stanoveného programu zájazdu z dôvodov, za ktoré CK BUBO nezodpovedá alebo vzniknú zásahom vyššej moci, (iii) nezabezpečenie služieb BUBO–sprievodcu alebo miestneho sprievodcu, (iv) zmena leteckej spoločnosti, typu lietadla a trasy a času. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy o zájazde odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty (storno poplatkov). Rozhodnutie musí objednávateľ písomne oznámiť CK BUBO v lehote určenej CK BUBO v návrhu zmeny. Inak platí, že s navrhnutou zmenou súhlasí.
 2. Rozhodnutie, či sa zájazd koná, je výlučne v kompetencii CK BUBO. Realizácia zájazdov CK BUBO je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu objednávateľov zájazdu, pričom CK BUBO si vyhradzuje právo realizovať podľa svojho uváženia zájazd aj s menším počtom objednávateľov. CK BUBO má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvy o zájazde, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak je jeho uskutočnenie pre CK BUBO ekonomicky neefektívne alebo neúnosné. Minimálny počet objednávateľov na zájazde je určený nasledovne:
  1. minimálny počet objednávateľov na leteckých zájazdov je dva až pätnásť v závislosti od konkrétneho zájazdu (pričom počet objednávateľov na zájazde nie je v žiadnom prípade dôvod pre stornovanie (zrušenie) zájazdu zo strany objednávateľa).
  2. minimálny počet objednávateľov na autobusové zájazdy v Európe je 30 osôb, ak nie je uvedené pri zájazde inak.
 3. CK BUBO si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
 4. Ak CK BUBO zruší zájazd, je CK BUBO povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 21 dní pred začiatkom zájazdu. V kratšej lehote tak CK BUBO môže urobiť iba ak sú pre to dôvody hodné osobitého zreteľa.
 5. Ak CK BUBO odstúpi od zmluvy o zájazde z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím alebo ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde podľa bodu 1 toho článku VZP, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK BUBO na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK BUBO môže taký zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy o zájazde sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK BUBO povinná tento rozdiel objednávateľovi bezodkladne vrátiť.

Článok VI - Odstúpenie od zmluvy

 1. CK BUBO môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy o zájazde odstúpiť z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom.
 2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu:
  1. bez udania dôvodu,
  2. ak nesúhlasí s návrhom zmeny zmluvy o zájazde podľa článku V bod 1 týchto VZP,
  3. z dôvodu porušenia povinností CK BUBO vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde alebo zákona.
 3. Oznámenie o odstúpení od zmluvy vykoná objednávateľ písomne a doručí ho CK BUBO osobne alebo ho zašle doporučenou poštou prípadne iným preukázateľným spôsobom doručí na adresu CK BUBO. Účinky odstúpenia do zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde na adresu CK BUBO.
 4. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy o zájazde porušenie povinností CK BUBO alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa článku V bod 5 týchto VZP, je CK BUBO povinná najneskôr do 60 dní vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK BUBO zmluvnú pokutu (storno poplatky).
 5. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK BUBO, ktoré sú určené zmluvou o zájazde alebo zákonom alebo ak CK BUBO odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK BUBO zmluvnú pokutu (storno poplatok). Výška storno poplatku závisí od počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu alebo čerpania dohodnutých služieb a je určená nasledovne:
  • viac ako 61 dní 30% zo základnej ceny zájazdu a 100% letiskových poplatkov.
  • od 60 do 50 dní 40% zo základnej ceny zájazdu a 100% letiskových poplatkov.
  • od 49 do 40 dní 60% zo základnej ceny zájazdu a 100% letiskových poplatkov.
  • od 39 do 30 dní 80% zo základnej ceny zájazdu a 100% letiskových poplatkov.
  • od 29 do 15 dní 90% zo základnej ceny zájazdu a 100% letiskových poplatkov.
  • od 14 do 0 dní 100% zo základnej ceny zájazdu a 100% letiskových poplatkov.
 1. Uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku. Ďalej si CK BUBO bude nárokovať storno poplatky vo výške 100% ceny všetkých ďalších objednaných služieb spojených so zájazdom (teda 100% z ceny všetkých povinných príplatkov aj doplnkových služieb).
 2. Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde alebo počas zájazdu alebo pobytu dobrovoľne nevyčerpá službu, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej celkovej všetkých objednaných služieb. To isté platí v prípade, že objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd alebo pobyt alebo vyčerpať službu pre porušenie svojich povinností.
 3. Storno poplatky si CK BUBO nebude nárokovať:
  1. ak si objednávateľ za seba zabezpečí náhradníka. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V takomto prípade sa pôvodnému objednávateľ vráti ním zaplatená cena zájazdu znížená o manipulačný poplatok 30 € a storno poplatky spojené s vízami, letenkami a ich zabezpečením, pričom náhradník si víza a letenky zabezpečuje sám a na vlastné náklady, ak sa s CK BUBO nedohodnú inak;
  2. z dôvodu odstúpenia objednávateľa od zmluvy o zájazde z dôvodu zmeny ceny zájazdu o viac ako 5 % podľa článku II bod 3 týchto VZP. V tomto prípade je objednávateľ povinný tak urobiť písomne do 3 pracovných dní od oznámenia zmeny ceny;
  3. pri zrušení zájazdu zo strany CK BUBO.
 1. Pri určení počtu dní pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci deň, ku ktorému nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde a tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.
 2. CK BUBO má právo odrátať zmluvnú pokutu od už zaplatenej zálohy alebo zaplatenej ceny zájazdu alebo objednaných služieb. Ak je zmluvná pokuta nižšia ako zaplatená cena zájazdu alebo objednaných služieb, je CK BUBO povinná bezodkladne vrátiť zostatok zo zaplatenej ceny zájazdu alebo objednaných služieb objednávateľovi. Ak je zmluvná pokuta vyššia, je objednávateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní, zaplatiť CK BUBO rozdiel medzi storno poplatkom a zaplatenou cenou zájazdu alebo objednaných služieb.
 3. Ak nie je storno poplatok zaplatený v celom rozsahu inak, je objednávateľ, ktorý uzavrel zmluvu o zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou, povinný zaplatiť ich aj za osoby uvedené v zmluve, ktoré zmluvu nepodpísali, a to aj v prípadoch, ak sa neskôr zistilo chýbajúce plnomocenstvo alebo akýkoľvek nedostatok plnomocenstva podľa článku I bod 1 písm. b) VZP alebo ak sa niektorá z uvedených osôb nezúčastnila zájazdu. Ak je objednávateľov podľa predošlej vety viac, zodpovedajú za splnenie uvedenej povinnosti spoločne a nerozdielne.

Článok VII. - Zodpovednosť za vady a za škodu

 1. Ak po začatí zájazdu CK BUBO neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva o zájazde zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú dohodnuté v zmluve o zájazde, je CK BUBO povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a objednanými službami. Zmena ubytovacieho zariadenia, ak je obstarané ubytovanie a ostatné služby s tým spojené v rovnakej alebo vyššej kategórii alebo štandarde, zmena stanoveného programu zájazdu z dôvodov, za ktoré CK BUBO nezodpovedá alebo zmeny zásahom vyššej moci, nezabezpečenie služieb BUBO-sprievodcu alebo miestneho sprievodcu, zmena leteckej spoločnosti, typu lietadla a trasy a času letu, sa však nebudú považovať za služby nižšej kvality.
 2. Ak služby nižšej kvality nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CK BUBO povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK BUBO povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý zmluvne, je CK BUBO povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
 3. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Objednávateľ musí uplatniť právo na odstránenie vadne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služieb alebo u povereného zástupcu CK BUBO (BUBO-sprievodcu) tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK BUBO (BUBO-sprievodca)  je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.
 4. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK BUBO (BUBO-sprievodca) alebo dodávateľ služby s objednávateľom záznam s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK BUBO (BUBO-sprievodca) alebo dodávateľ služby a objednávateľ, ktorý obdrží jeden jeho exemplár. Podpis zástupcu CK BUBO (BUBO-sprievodca) a dodávateľa služieb sa nebude považovať za prejavenie súhlasu s obsahom záznamu ani opodstatnenosťou vytýkaných nedostatkov – slúži výhradne na overenie pravosti záznamu o reklamácii. Tento potvrdený záznam je objednávateľ povinný predložiť pri reklamácii v CK BUBO.
 5. Svoje právo z reklamácie musí objednávateľ uplatniť písomne v CK BUBO bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde, inak toto právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je CK BUBO povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.
 6. Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde alebo počas zájazdu alebo pobytu dobrovoľne nevyčerpá službu, nemá voči CK BUBO žiadne nároky zo zodpovednosti za vady. To isté platí v prípade, že objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd alebo vyčerpať službu pre porušenie svojich povinností.
 7. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
 8. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie sú závislé na činnosti a postupe CK BUBO alebo okolnosti na strane objednávateľa, v dôsledku ktorých objednávateľ úplne alebo z časti nevyužije objednané, zaplatené a CK BUBO zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny týchto služieb.
 9. Ak v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností stanovených právnymi predpismi platnými a účinnými v mieste pobytu bude objednávateľ z krajiny alebo miesta pobytu vyhostený alebo bude voči nemu uplatnené iné preventívne alebo sankčné opatrenie, nemá objednávateľ voči CK BUBO právo na náhradu akejkoľvek škody alebo nákladov alebo inej ujmy, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.
 10. CK BUBO výslovne upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov z dôvodu zhoršenia zjazdnosti ciest, zaťaženosti hraničných priechodov, organizácie leteckej dopravy, nepriaznivého počasia, prípadne z technických a prevádzkových dôvodov. CK BUBO nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú meškaním dopravných prostriedkov za podmienok uvedených v bodoch 12 alebo 13 nižšie. Z dôvodu meškania dopravných prostriedkov nemá objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy o zájazde.
 11. CK BUBO nezodpovedá za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
 12. CK BUBO nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, náklady alebo iné ujmy, ktoré objednávateľovi vzniknú v dôsledku toho, že si v prípade odopretia vstupu na palubu lietadla, zrušenia letu alebo jeho meškania, neuplatnil svoje práva voči príslušnému leteckému dopravcovi, ktoré mu priznáva Nariadenie (Rady) č. 261/2004 zo dňa 11.2.2004. CK BUBO upozorňuje, že každý letecký dopravca je povinný informovať pasažierov o ich právach vyplývajúcich z ich uvedeného nariadenia.

ČLÁNOK VIII. - Cestovné poistenie

 1. CK BUBO všetkým svojim objednávateľom pri cestách do zahraničia výslovne odporúča mať platné komplexné cestovné poistenie. Poistenie si objednávatelia zabezpečujú sami alebo môžu využiť služby zmluvnej poisťovne CK BUBO – Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ak má objednávateľ záujem o poistenie, je potrebné, aby si preštudoval stručnú charakteristiku druhou poistenia od poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Všetky druhy poistenia (a – e) je nutné si objednať už pri prihlásení sa na zájazd. Viac informácií o poistení získa objednávateľ na www.bubo.sk, v priestoroch CK BUBO alebo v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (https://www.allianzsp.sk/cestovne-poistenie)
 1. a) Komplexné cestovné poistenie (KCP): obsahuje 9 druhov poistení – najdôležitejšie sú poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie stornovacích poplatkov, poistenie predčasného návratu, poistenie doplnkových asistenčných služieb, poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku, poistenie nákladov na záchrannú činnosť. Poistenie storna sa vzťahuje na vážne akútne ochorenie, úraz, tehotenstvo (ktoré nebolo v čase zakúpenia zájazdu známe), smrť, značnú škodu na majetku, zničenie alebo stratu cestovných dokladov v dôsledku živelnej udalosti menej ako 3 dni pred nástupom na zájazd, súdne konanie a povolanie na vojenské cvičenie. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90-100% storno poplatku podľa dôvodu stornovania, maximálne 1200 €/osoba. Výška poistného v krajinách Európy je za KCP 2,09 na osobu/deň, mimo Európy 2,89 € na osobu/deň. Náš tip: Nikdy necestujte do zahraničia bez cestovného poistenia.
 2. b) KCP + poistenie stornovania zájazdu  – je kombináciou komplexného cestovného poistenia a poistenia storno poplatkov (poistenie A+C) do výšky katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Výška poistného v krajinách Európy je 2,09 € na osobu/deň, mimo Európy 2,89 € na osobu/deň + 2,75% z katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90 - 100% storno poplatku podľa dôvodu stornovania. Poistenie storna sa vzťahuje na vážne akútne ochorenie, úraz, tehotenstvo (ktoré nebolo v čase zakúpenia zájazdu známe), smrť, značnú škodu na majetku, zničenie alebo stratu cestovných dokladov v dôsledku živelnej udalosti menej ako 3 dni pred nástupom na zájazd, súdne konanie a povolanie na vojenské cvičenie. Náš tip: Toto poistenie ODPORÚČAME.
 3. c) Poistenie stornovania zájazdu  – poistenie storno poplatkov do výšky katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Výška tohto poistenia je 2,75 % z katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90-100% storno poplatku podľa dôvodu stornovania. Poistenie storna sa vzťahuje na vážne akútne ochorenie, úraz, tehotenstvo (ktoré nebolo v čase zakúpenia zájazdu známe), smrť, značnú škodu na majetku, zničenie alebo stratu cestovných dokladov v dôsledku živelnej udalosti menej ako 3 dni pred nástupom na zájazd, súdne konanie a povolanie na vojenské cvičenie. Náš tip: Tento druh poistenia odporúčame vtedy, keď máte platné cestovné poistenie – napríklad celoročné poistenie, poistenie na rôznych druhoch kariet (platobné karty, študentské karty a pod.)
 4. d) Poistenie služieb navyše proti stornu- je určené pre tých klientov, ktorí majú k zájazdu objednané niektoré z vyššie uvedenýchdruhov poistení a okrem základnej ceny zájazdu a letiskových poplatkov si želajú dopoistiť voči stornovaniu aj ďalšie služby - napríklad BUBO Prémium, miestne lety, fakultatívne výlety, príplatok za jednolôžkovú izbu, prípadné individuálne služby poskytnuté k zájazdu. Tento typ doplnkového poistenia nie je možné objednať samostatne. Výška tohto typu poistenia je 2,75 %  z hodnoty objednanej doplnkovej služby. Náš tip: Ak si k zájazdu objednávate ďalšie služby, určite si ich tiež dajte dopoistiť proti stornu.
 5. e) Pripoistenie BUBO plus - Predmetom poistenia sú zvýšené náklady (na ubytovanie, stravu, náhradnú dopravu) vynaložené poisteným z dôvodu meškania lietadla (resp. zrušenie letu) alebo iného dopravného prostriedku o viac ako 6 hodín z dôvodu živelnej udalosti (vrátane výbuchu sopky), štrajku (ktorý v čase dojednania poistenia nebol ohlásený ani očakávaný) alebo teroristického činu (ktorý v čase dojednania poistenia nebol ohlásený ani očakávaný). Rozsah krytia: 1. Náklady na ubytovanie a stravu max. 150 €/noc, max. 5 nocí, 2. Vreckové 50 € na jednu poistnú udalosť, 3. Náklady na náhradnú dopravu max. 500 €, 4. Automatické predĺženie cestovného poistenia po dobu predĺženého pobytu v zahraničí, max. 5 dní. Podmienkou poistenia je uzatvorenie jedného z poistení Allianz – Slovenská poisťovňa z bodu 12 Všeobecných podmienok CK BUBO pri zálohovej platbe. Jednorazová suma za toto poistenie je 5 €/osoba/zájazd.
 1. Presný rozsah poistného krytia a poistných podmienok sú uvedené v podkladoch Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. a objednávateľ ako poistník vyhlasuje, že mu poistné podmienky, ktorými sa poistenia dojednané poistnou zmluvou riadia, boli oznámené predložením ich výtlačku, s ktorého obsahom sa pred podpísaním poistnej zmluvy oboznámil. Objednávateľ ako poistník berie na vedomie, že poistné podmienky, ktorými sa riadia poistenia dojednané poistnou zmluvou, sú mu v písomnej podobe k dispozícii na webovom sídle Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľa www.allianzsp.sk ako aj na predajných miestach Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľa.
 2. Spracúvanie osobných údajov: Objednávateľ ako poistník je povinný Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľom v zmysle zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ ako poistník týmto vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Objednávateľ ako poistník uzavretím poistnej zmluvy dáva súhlas, aby si Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľ splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 15 a § 8 zákona o ochrane osobných údajov zverejnením znenia tejto oznamovacej povinnosti na svojom webovom sídle. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľ za týmto účelom na webovom sídle zverejňuje zoznam sprostredkovateľov a tretích strán, pričom zmena zoznamu je účinná dňom zverejnenia zmeny na webovom sídle. Objednávateľ ako poistník dáva Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním týchto údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich spracúvaním tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, vymáhaním pohľadávok a zaisťovniam za účelom zaistenia; súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v poistnej zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, objednávateľ ako poistník vyhlasuje, že dotknuté osoby, ktorých osobné údaje poskytol, udelili predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely poistnej zmluvy. Objednávateľ ako poistník je povinný preukázať Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutých osôb. Objednávateľ ako poistník uzavretím poistnej zmluvy dáva Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľovi dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie, v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, a to s platnosťou do jeho písomného odvolania. Objednávateľ ako poistník súčasne súhlasí so zasielaním korešpondencie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľa na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. Objednávateľ ako poistník berie na vedomie, že súhlas môže kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľovi.
 3. Objednávateľ ako poistník vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného poistnou zmluvou. Objednávateľ ako poistník vyhlasuje a potvrdzuje, že bol pred podpísaním poistnej zmluvy oboznámený s obsahom, a že v písomnej forme prevzal Informáciu o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy príslušnú k poistným podmienkam, ktorá tvorí súčasť poistnej zmluvy ako jej príloha. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poistnú zmluvu uzaviera vo vlastnom mene.
 4. Poistný vzťah podľa bodu 1 vzniká priamo medzi objednávateľom a Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. V jednaní o vysporiadaní poistnej udalosti je Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK BUBO neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu a ani zastupovať objednávateľa voči Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

  ČLÁNOK IX. – Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou BUBO Travel Agency, s.r.o.

podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)


1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť BUBO Travel Agency, s.r.o., so sídlom Dunajská 31, 811 08 Bratislava, IČO: 35 824 859, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 25380/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje:

E-mail: bubo@bubo.sk

Telefónne číslo: +421 2 5263 5254 alebo +421 917 530 912

Prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Dunajská 31, 811 08 Bratislava alebo elektronicky na adrese zodpovednaosobagdpr@bubo.sk.


2. ROZSAH A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje t.j. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo a sken cestovného dokladu, e-mail a telefónne číslo.

Na marketingové účely Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

a) Základné identifikačne údaje – titul, meno, priezvisko a adresa bydliska;

b) Kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónne číslo;

c) Prípadne fotografie ulovených zážitkov zo zájazdu, ak budú vyhotovené;

d) Informácie o využití produktov a služieb – o aké služby ste u nás v minulosti prejavili záujem, informácie o využívaní klientskej zóny a pod., pričom na základe týchto údajov Vám vieme odporučiť vhodné produkty a služby;

e) Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu alebo SMS správ.


3. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov Váš spolucestujúci alebo rodinný príslušník. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov uvádzate pri prihlásení na odber newslettera, pri registrácii na stránke www.bubo.sk, v zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť.

4. ÚČEL SPRACÚVANIA

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností Prevádzkovateľa, oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov napr. v rámci klientskeho portálu;
zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu;
uzatváranie poistných zmlúv;
plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz;
spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;
spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu;
evidencia a archivovanie;
riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov;
výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.;

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách Prevádzkovateľa, prípadne o ponukách a službách obchodných partnerov Prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu, ako aj prostredníctvom klientskej zóny; poštou , telefonicky a pod.
automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane využívania aplikácií pre účely remarketingu, retargetingu a segmentovania užívateľov s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim individuálnym potrebám;
realizácia spotrebiteľských súťaží;
prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami;
na účel organizácie spoločenských podujatí organizovaných Prevádzkovateľom.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby Prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, zabezpečiť spotrebiteľské súťaže a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu Prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť.

5. PRÁVNY ZÁKLAD

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží a pod).

Ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo na základe zákona, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o obstaraní zájazdu resp. poistnú zmluvu, ani poskytovať žiadne ďalšie služby.


6. PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ vykonáva v rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy (napríklad softvér a pod.) alebo webové aplikácie na účel napríklad kalkulácie ceny zájazdu a pod. Prevádzkovateľ sa snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb a z tohto dôvodu osobné údaje na základe súhlasu udeleného na marketingové účely profiluje.


7. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Súhlas je udelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom Prevádzkovateľa, súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu.

Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie neb? ude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.


8. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných Prevádzkovateľom sa jedná o veľmi široký okruh sprostredkovateľov, pričom dochádza k prenosu osobných údajov i do tretích krajín, zväčša krajín cieľových destinácií a tranzitných v zmysle uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu. Nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie sprostredkovateľov:

- poskytovatelia ubytovacích zariadení;

- letecké spoločnosti;

- prepravné spoločnosti;

- sprievodcovia;

- ambasády, zastupiteľstvá;

- spolupracujúce agentúry;

- lokálne cestovné kancelárie;

- poskytovatelia IT služieb;

- poskytovatelia účtovných služieb;

- advokátske kancelárie;

- orgány verejnej moci;

- ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú IT systémy alebo poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, ktoré boli za týmto účelom písomne poverené Prevádzkovateľom písomnou zmluvou, a to najmä spoločnosti (i) WEBMIN s.r.o., Priehradná 24/B, 821 07 Bratislava, IČO: 44 353 545; (ii) DIGMIA s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 36 654 132; (iii) E 404, s.r.o., Škultétyho 12, 831 03 Bratislava, IČO: 36 679 640; (iv) L. K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, IČO: 31 352 782; (v) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké; (vi) Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené štáty americké.


9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:

- právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,

- právo na opravu osobných údajov,

- právo na výmaz osobných údajov,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- právo na prenosnosť osobných údajov,

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

- právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,

- právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),

- právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Voči Prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla Prevádzkovateľa: Dunajská 31, 811 08 Bratislava alebo elektronickými prostriedkami na adrese: zodpovednaosobagdpr@bubo.sk.


10. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu zodpovednaosobagdpr@bubo.sk, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť).

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, kontaktujete nás prosím prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: zodpovednaosobagdpr@bubo.sk.

Aktuálne znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

Aktuálne znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

 1. Objednávateľ, ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“) súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti BUBO Travel Agency, s.r.o., so sídlom Dunajská 31, 811 08 Bratislava, IČO: 35 824 859, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 25380/B ako prevádzkovateľovi v súlade zo zákonom (v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo cestovného pasu, email a telefónne číslo) na účely zabezpečenia zmluvného plnenia podľa zmluvy o zájazde v prospech objednávateľa.
 2. Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám, ktoré boli za týmto účelom písomne poverené prevádzkovateľom alebo písomnou zmluvou. Objednávateľ výslovne dáva súhlas, aby si CK BUBO ako prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 15 a § 8 zákona zverejnením znenia tejto oznamovacej povinnosti na svojom webovom sídle www.bubo.sk. CK BUBO ako prevádzkovateľ za týmto účelom na webovom sídle zverejňuje zoznam sprostredkovateľov a tretích strán, pričom zmena zoznamu je účinná dňom zverejnenia zmeny na webovom sídle. V prípade, ak objednávateľ využije služby prevádzkovateľa na zabezpečenie komplexného cestovného poistenia prostredníctvom zmluvnej poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., budú potrebné osobné údaje objednávateľa a spolu prihlásených osôb, ktoré ho na to splnomocnili (v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, email a telefónne číslo) poskytnuté spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. za účelom zabezpečenia komplexného cestovného poistenia a uzavretia poistnej zmluvy s objednávateľom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí na dobu neurčitú, do jeho odvolania.
 3. Objednávateľ tento súhlas môže kedykoľvek písomne odvolať a požadovať blokovanie poskytnutých osobných údajov. Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že práva objednávateľa ako dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona. Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že bol poučený o právach dotknutej osoby podľa § 28 zákona  a o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje. Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti (akceptáciu ktorej prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí zaslaním oznámenia objednávateľovi elektronickou poštou) od prevádzkovateľa vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona je objednávateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku objednávateľa je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku objednávateľa je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie objednávateľa, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku objednávateľa je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
  6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku objednávateľa je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
  7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku objednávateľa je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
  8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu objednávateľa. Túto požiadavku objednávateľa je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Právo objednávateľa možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto odseku vyššie, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana objednávateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi, ako aj úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1. Objednávateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
  1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.
 2. Okrem uvedeného objednávateľ má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať
  1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka objednávateľa je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie objednávateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
  2. nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Objednávateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti objednávateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje objednávateľa v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti. Objednávateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke objednávateľa, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa.
 3. Ak objednávateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak objednávateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona, môže uplatniť blízka osoba (Občiansky zákonník).
 4. Vo vzťahu k iným osobám uvedeným v zmluve o zájazde, ktoré zmluvu o zájazde neuzavreli písomnou alebo inou vhodnou formou, osoba uzatvárajúca zmluvu o zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie osobných údajov CK BUBO za účelom ich spracúvania uvedených vyššie, inak zodpovedá za škodu, ktorá CK BUBO vznikne.

ČLÁNOK X. - Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluva o zájazde sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr o zájazdoch, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa; ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, sa na zmluvu o zájazde nepoužijú (§ 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z.).
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu o zájazde je možné zmeniť alebo zrušiť iba spôsobom stanoveným pre uzavretie zmluvy o zájazde, t.j. písomnou alebo inou vhodnou formou. Za písomnú alebo inú vhodnú formu zmeny alebo zrušenia zmluvy o zájazde sa považuje aj ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami (napr. elektronická pošta), ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.
 3. CK BUBO je oprávnená oznámiť obsah písomnosti objednávateľovi telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty, a následne mu písomnosť doručiť spôsobom podľa bodu 2. Písomnosť sa v takom prípade považuje za doručenú už okamihom telefonického oznámenia jej obsahu objednávateľovi, resp. okamihom odoslania správy elektronickej pošty.
 4. Objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom zmluvy o zájazde a s týmito VZP, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb, s charakteristikou zájazdu uvedenou v katalógu alebo na stránke www.bubo.sk (prípadne s písomnou dodatočnou ponukou zájazdov na internete) a tieto informácie považuje za dostačujúce pre uzavretie zmluvy o zájazde. Uzavretím zmluvy o zájazde objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a obsah VZP sú mu známe a súhlasí s nimi. Účinnosťou zmluvy o zájazde objednávateľ výslovne potvrdzuje, že od CK BUBO prevzal všetky doklady a podklady týkajúce sa zájazdu: katalóg príp. iné písomné formy ponuky zájazdu, písomné oboznámenie sa o cene zájazdu (kalkulácia) a o jednotlivých položkách ceny zájazdu (vrátane povinných a nepovinných doplatkov), písomné podrobné informácie o zájazde ako aj doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom. Poskytnutie týchto dokladov a podkladov k zájazdu sa zo strany CK BUBO považuje za splnené, ak sú tieto doklady a podklady zaslané objednávateľovi elektronickou poštou na poslednú emailovú adresu poskytnutú objednávateľom CK BUBO.
 5. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v tlačenom katalógu a cenníku CK BUBO o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám v dobe tlače a CK BUBO si vyhradzuje právo ich zmeniť do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde objednávateľom.