BUBO všetkým svojim klientom pri cestách do zahraničia výslovne odporúča mať uzatvorené cestovné poistenie. Poistenie si klienti môžu zabezpečiť prostredníctvom BUBO a využiť služby zmluvnej poisťovne – Colonnade Insurance S. A., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Exkluzívne cestovné poistenie TRAVEL PLATINUM, ktoré ponúka BUBO je najlepšie cestovné poistenie na slovenskom i českom trhu.

Viac informácií o poistení získate v kancelárii BUBO alebo poisťovni Colonnade Insurance S. A., pobočka poisťovne z iného členského štátu (https://www.colonnade.sk).

A/ Cestovné poistenie TRAVEL PLATINUM 

Toto exkluzívne poistenie Vám ponúka nasledovný rozsah základného krytia:

 • poistenie leteckého balíka do výšky  3.000 eur (Oneskorený alebo zrušený let/Zmeškanie letu, Uviaznutie na letisku, Oneskorenie batožiny) 
 • liečebné náklady do výšky 10.000.000 eur (10 miliónov eur)
 • náklady súvisiace s COVID-19 v zahraničí a povinnou karanténou do výšky 3.000 eur
 • ošetrenie zubov v zahraničí až do výšky 400 eur
 • úrazové poistenie do výšky 15.000 eur
 • poistenie batožiny do výšky  1.500 eur
 • poistenie domácnosti počas cesty do výšky  5.000 eur
 • poistenie lúpeže a krádeže finančnej hotovosti do výšky  1.000 eur
 • poistenie skrátenia a zrušenia cesty do výšky  1.400 eur
 • poistenie zodpovednosti za škodu do výšky  200.000 eur
 • asistenčné služby do výšky  5.000 eur

Výška poistného na osobu/deň

Európa:  3,38 €

Svet (okrem USA, Kanady a Karibiku): 4,89 €

USA, Kanada, Mexiko, Karibik: 9,43 €

Náš tip: Nikdy necestujte do zahraničia bez cestovného poistenia.

Cestovné poistenie TRAVEL PLATINUM je na bubo.sk možné objednať len pre osoby do 67 rokov v deň odchodu na zájazd. 

Stiahnite si všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie TRAVEL PLATINUM:

Stiahnuť PDF

B/ Poistenie stornopoplatkov

Toto poistenie sa uzatvára pre prípad zrušenia cesty alebo služby pred jej začiatkom, alebo pre prípad skrátenia už začatej cesty či služby z náhlych a nepredvídateľných dôvodov, ktoré nemôžete vy ako poistený ovplyvniť. Toto poistenie sa vzťahuje na dôvody ako sú choroba poisteného alebo spolucestujúceho, hospitalizácia, smrť, imobilita poisteného ale aj na iné než zdravotné dôvody, tzn. predvolanie na súd, ukončenie pracovného pomeru, vážny úraz domáceho zvieraťa, dopravná nehoda, značná škoda na majetku, nariadenie povinnej karantény alebo nezavinené nesplnenie zdravotných podmienok pre cestu.

Vyberte si balík SILVER alebo GOLD a rozhodnite sa či vám stačí základné krytie, ktoré zahŕňa 7 dôvodov storna alebo preferujete rozšírené krytie, ktoré zahŕňa až 20 dôvodov stornovania.

Toto poistenie vám kryje 90 až 100 % škody vzniknutej v súvislosti s nevyužitými službami a účtovaním zmluvne dohodnutých stornopoplatkov zo strany CK, podľa dôvodov stornovania. Výška poistného je 3,50% (Silver) a 5,11% (Gold) z ceny zájazdu, povinných príplatkov či doplnkových služieb.

Náš tip: Tento druh poistenia Vám odporúčame uzatvoriť aj v prípade, ak máte platné iné cestovné poistenie – napríklad celoročné poistenie, poistenie na rôznych druhoch kariet (platobné karty, študentské karty a pod.), ktoré toto riziko poistenia stornopoplatkov štandardne nekryjú. Toto poistenie je nutné objednať najneskôr v deň platby za zájazd, resp. v deň úhrady dokúpenej služby. 

Stiahnite si všeobecné poistné podmienky pre poistenie stornopoplatkov:

Stiahnuť PDF

Niektoré expedičné zájazdy, či lokálne fakultatívne aktivity môžu byť nebezpečné a náročné. Dobre si prosím skontrolujte podmienky Vášho poistenia. Klient berie na vedomie, že voči poisťovni vystupuje a koná samostatne a vo vlastnom mene, pričom je vo vlastnom záujme povinný si dôsledne preštudovať poistné podmienky a podmienky poistnej zmluvy pre uplatnenie prípadných nárokov pre daný rozsah poistného krytia. V prípade, že je klientovi pri stornovaní zájazdu dovolené prehlásiť sa za písomne dohovorených podmienok na iný zájazd bez stornopoplatkov, alebo s nižšími stornopoplatkami ako podľa všeobecných podmienok, pri prípadnom stornovaní náhradného zájazdu budú minimálne stornopoplatky vypočítané vo vzťahu k dátumu odchodu prvotne objednaného zájazdu.

POISTENIE CK VOČI ÚPADKU

BUBO uzavrela s poisťovňou Colonnade Insurance S.A. povinné zmluvné poistenie CK proti úpadku do výšky 8.100.000 €. Ide o najkvalitnejšiu poistku a toto poistenie je vždy zahrnuté už v základnej cene zájazdu.