AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ POISTENIE?

BUBO všetkým svojim klientom pri cestách do zahraničia výslovne odporúča mať platné komplexné cestovné poistenie. Poistenie si klienti zabezpečujú sami, alebo môžu využiť služby zmluvnej poisťovne BUBO – Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ak má klient záujem o poistenie, je potrebné, aby si preštudoval stručnú charakteristiku ponúkaných druhov poistenia (viď. Zmluva o obstaraní zájazdu) od poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Všetky druhy poistenia je nutné objednať si už pri prihlásení sa na zájazd a zaplatiť v prvej zálohovej platbe. Viac informácií o poistení získate v kancelárii BUBO alebo poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (https://www.allianzsp.sk/cestovne-poistenie)

TYPY POISTENÍ

Komplexné cestovné poistenie (KCP): obsahuje 9 druhov poistení – najdôležitejšie sú poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie stornovacích poplatkov, poistenie predčasného návratu, poistenie doplnkových asistenčných služieb, poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku, poistenie nákladov na záchrannú činnosť. Poistenie storna zájazdu sa vzťahuje na zdravotné dôvody, živelnú udalosť, trestný čin. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90-100% storno poplatku podľa dôvodu stornovania, maximálne 1200 €/osoba. Výška poistného v krajinách Európy je za KCP 3,57 € na osobu/deň, mimo Európy 4,88 € na osobu/deň. Náš tip: Nikdy necestujte do zahraničia bez cestovného poistenia.

Nadštandardné poistenie stornovacích poplatkov- poistenie stornovacích poplatkov do celkovej výšky zájazdu. Výška tohto poistenia je 3,65 %. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90-100% storno poplatku podľa dôvodu stornovania. Vzťahuje sa na zdravotné dôvody (choroba, úraz, úmrtie), živelnú udalosť, trestný čin pred vycestovaním.  Náš tip: Tento druh poistenia odporúčame vtedy, keď máte platné cestovné poistenie – napríklad celoročné poistenie, poistenie na rôznych druhoch kariet (platobné karty, študentské karty a pod.) Toto poistenie je nutné objednať a uhradiť pred prvou platbou za zájazd.

Pripoistenie BUBO plus - Predmetom poistenia sú zvýšené náklady (na ubytovanie, stravu, náhradnú dopravu) vynaložené poisteným z dôvodu meškania lietadla (resp. zrušenie letu) alebo iného dopravného prostriedku o viac ako 6 hodín z dôvodu živelnej udalosti (vrátane výbuchu sopky), štrajku (ktorý v čase dojednania poistenia nebol ohlásený ani očakávaný) alebo teroristického činu (ktorý v čase dojednania poistenia nebol ohlásený ani očakávaný) pri návrate zo zájazdu. Rozsah krytia: 1. Náklady na ubytovanie a stravu max. 150 €/noc, max. 5 nocí, 2. Vreckové 50 € na jednu poistnú udalosť, 3. Náklady na náhradnú dopravu max. 500 €, 4. Automatické predĺženie cestovného poistenia po dobu predĺženého pobytu v zahraničí, max. 5 dní. Podmienkou poistenia je uzatvorenie jedného z poistení Allianz – Slovenská poisťovňa uvádzaných vyššie pri zálohovej platbe. Jednorazová suma za toto poistenie je 5 €/osoba/zájazd.

POISTENIE CK VOČI ÚPADKU

BUBO uzavrela s poisťovňou Colonnade Insurance S.A. povinné zmluvné poistenie CK proti úpadku do výšky 1.900.000 €. Ide o najkvalitnejšiu poistku a toto poistenie je vždy zahrnuté už v základnej cene zájazdu. Certifikát BUBO o poistení voči úpadku môžete zobraziť tu.

Niektoré zájazdy typu Expedition, či lokálne fakultatívne aktivity môžu byť nebezpečné a náročné. Dobre si prosím skontrolujte podmienky Vášho poistenia. Klient berie na vedomie, že voči poisťovni vystupuje a koná samostatne a vo vlastnom mene, pričom je vo vlastnom záujme povinný si dôsledne preštudovať poistné podmienky a podmienky poistnej zmluvy pre uplatnenie prípadných nárokov pre daný rozsah poistného krytia. V prípade, že je klientovi pri stornovaní zájazdu dovolené prehlásiť sa za písomne dohovorených podmienok na iný zájazd bez stornopoplatkov, alebo s nižšími stornopoplatkami ako podľa všeobecných podmienok, pri prípadnom stornovaní náhradného zájazdu budú minimálne stornopoplatky vypočítané vo vzťahu k dátumu odchodu prvotne objednaného zájazdu.