Čakajte prosím...

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY BUBO TRAVEL AGENCY, S.R.O.

Všeobecné zmluvné podmienky BUBO travel agency, s.r.o., so sídlom Dunajská  31, 811 08 Bratislava, IČO: 35 824 859, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25380/B (ďalej len "VZP“) platia pre všetky zájazdy organizované BUBO travel agency, s.r.o. a tieto VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len "zmluva o zájazde"), ktorú BUBO travel agency, s.r.o. uzatvára s objednávateľom zájazdu.

Uzavretím zmluvy o zájazde berie objednávateľ výslovne na vedomie, že zájazdy obstarávané zo strany BUBO travel agency, s.r.o. pre objednávateľa sú špecifickým produktom s ohľadom na ich charakter, spôsob organizácie, navštívené krajiny a podmienky a pomery v nich (spoločenské, politicko-ekonomické, sociálne pomery, povoľovacie a iné konania spojené so vstupom do krajiny, zotrvaním v nej a pod.). Z týchto dôvodov berie objednávateľ na vedomie, že pri ich organizácii a na ich účasti je nevyhnutné počítať s možnými zmenami v akejkoľvek časti prípravy a organizácie zájazdu (napr. zmena programu, časového harmonogramu zájazdu, trasy zájazdu, ubytovania, spôsobu prepravy, stravovania a pod.), a to v závislosti od aktuálnej možnosti alebo nemožnosti vstupu do krajiny, možnosti alebo dostupnosti poskytnutia alebo čerpania služieb na zájazde, na ktoré BUBO travel agency, s.r.o. nemá dosah a preto za ne nemôže niesť zodpovednosť. Objednávateľ zájazdu taktiež berie na vedomie, že účasť na vybranom zájazde môže byť fyzicky náročná a môže vyžadovať fyzickú zdatnosť. Objednávateľ zájazdu si je plne vedomý svojho zdravotného stavu a berie na seba plnú zodpovednosť za akékoľvek prípadné zranenia a ich následky akéhokoľvek charakteru, za ktoré BUBO travel agency, s.r.o. nemôže niesť zodpovednosť.

Článok I – Úvodné ustanovenia, uzavretie zmluvy o zájazde

 1. Zmluvnými stranami zmluvy o zájazde sú: (i) BUBO travel agency, s.r.o., so sídlom Dunajská  31, 811 08 Bratislava, IČO: 35 824 859, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25380/B (ďalej len „BUBO“) a (ii) objednávateľ zájazdu, ktorým je predovšetkým osoba, ktorá uzavrela zmluvu o zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou (ďalej len „objednávateľ“) spôsobom uvedeným v týchto VZP. Tieto VZP sa v celom rozsahu vzťahujú aj na zájazdy organizované BUBO, ktoré nie sú súčasťou aktuálnej ponuky zájazdov BUBO, ale sú navrhnuté na mieru t.j. na zájazdy organizované podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa, ako aj na akékoľvek čiastkové služby individuálne vyžiadané zo strany objednávateľa (napr. osobitné zabezpečenie ubytovania, prepravy a pod.). V mene maloletých detí a iných osôb, ktoré majú zákonného zástupcu, koná ich zákonný zástupca. Vo vzťahu k iným osobám uvedeným v zmluve o zájazde, ktoré túto zmluvu o zájazde neuzavreli písomnou alebo inou vhodnou formou, osoba, ktorá uzavrela zmluva o zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou potvrdzuje, že je na jej uzavretie písomnou alebo inou vhodnou formou riadne splnomocnená vrátane oprávnenia na poskytnutie osobných údajov a to tak, aby aj tieto osoby mali postavenie objednávateľa zájazdu, v opačnom prípade je BUBO oprávnená požadovať od osoby, ktorá zmluvu o zájazde uzavrela písomnou alebo inou vhodnou formou, aby si táto splnila všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde, VZP a zákona, alebo plnom rozsahu nahradila škodu, ktorá BUBO vznikne.
 2. Ak objednávateľ objedná  v zmysle  zmluvy o zájazde zájazd pre viacero osôb, alebo ak sa zájazd prevedie na tretiu osobu, a ak z týchto VZP, zákona alebo povahy práva alebo povinnosti nevyplýva niečo iné, sú objednávateľ spolu s ďalšími osobami uvedenými v zmluve o zájazde resp. osobou alebo osobami, na ktoré sa zájazd previedol, oprávnení a povinní zo všetkých práv a povinností spoločne a nerozdielne, pričom pre vylúčenie pochybností, ak na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa v týchto VZP aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“. Vo vzťahu k osobám uvedeným v zmluve o zájazde, ktoré zmluvu o zájazde neuzavreli písomnou alebo inou vhodnou formou, objednávateľ, ktorý uzavrel zmluvu o zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou ručí za splnenie ich povinností, ak na strane objednávateľa zmluvu o zájazde podpísalo viac osôb, ručia spoločne a nerozdielne.
 3. Zmluva o zájazde má písomnú formu alebo inú vhodnú formu. Inou vhodnou formou sa, okrem iného, rozumie vyplnenie objednávkového formulára na www.bubo.sk objednávateľom alebo v mene objednávateľa za súčinnosti pracovníka BUBO (napr. v priestoroch BUBO), udelenie súhlasu s týmito VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde, dokončenie objednávky prostredníctvom rezervačného systému BUBO, následné vygenerovanie zmluvy o zájazde elektronickým systémom BUBO na základe údajov zadaných v rámci objednávkového procesu, zaslanie zmluvy o zájazde na e-mailovú adresu objednávateľa vrátane sumáru objednávky, ktorý  zahŕňa informácie o platobných podmienkach, pričom zmluva o zájazde sa považuje za platnú a účinnú úhradou zálohy za zájazd podľa objednávky alebo úhradou ceny zájazdu podľa objednávky.
 4. V prípade, že zmluva o zájazde nebola uzavretá prostredníctvom elektronického rezervačného systému BUBO podľa bodu 3. tohto článku I vyššie, považuje sa zmluva o zájazde za uzavretú a nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Bez ohľadu na spôsob a formu uzavretia zmluvy o zájazde nadobúda zmluva o zájazde účinnosť (t.j. objednávka sa stáva pre objednávateľa záväznou) úhradou akejkoľvek čiastky ako zálohy za zájazd v zmysle objednávky alebo úhradou celkovej ceny zájazdu podľa objednávky v zmysle článku II bod 5 VZP.
 5. Uzavretím zmluvy o zájazde sa BUBO zaväzuje obstarať objednávateľovi zájazdu, resp. osobám, v prospech ktorých sa zmluva o zájazde uzavrela, všetky dohodnuté služby v rozsahu a kvalite dohodnutej medzi zmluvnými stranami.
 6. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktorých zdravotný alebo iný stav to vyžaduje, sa spravidla môžu zájazdu zúčastniť len v sprievode osoby, ktorá v čase uzavretia zmluvy o zájazde dovŕšila vek 18 rokov, a to len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami maloletej alebo mladistvej osoby (najmä rodičmi). Takáto osoba je počas trvania zájazdu (t.j. od nástupu na zájazd až do návratu na určené miesto v Slovenskej republike) plne zodpovedná za takúto zverenú maloletú alebo mladistvú osobu. Zahraničný objednávateľ sa prijatím týchto VZP podriaďuje právnemu poriadku SR. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť aj bez sprievodu osoby staršej ako 18 rokov, na vlastnú zodpovednosť  a výlučne na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami maloletej alebo mladistvej osoby (najmä rodičmi).

Článok ll - Cena zájazdu, platobné podmienky

 1. Ceny zájazdov organizovaných BUBO sú zmluvnými cenami dojednanými medzi BUBO a objednávateľom. Základná cena zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) je uvedená najmä v aktuálnej ponuke najmä na www.bubo.sk, pričom pri každom konkrétnom zájazde je uvedené, čo cena zájazdu zahŕňa, ak zmluva o zájazde nestanoví inú cenu zájazdu. Cena zájazdu je kalkulovaná na osobu ubytovanú spravidla v izbe pre dve osoby, ak nie je v popise zájazdu uvedené inak t.j. v prípade, ak nebude možné objednávateľa zájazdu doubytovať v izbe pre dve alebo prípadne viac osôb, objednávateľ zájazdu je povinný uhradiť doplatok za vlastnú izbu na základe vyčíslenia a výzvy na úhradu zo strany BUBO zaslanej objednávateľovi najneskôr v lehote 21 dní pred zájazdom. Cena zájazdu sa môže do dátumu plánovaného odjazdu vplyvom rôznych skutočností zmeniť. Pri zájazdoch patriacich do kategórie Relax (t.j. zájazdov graficky označených veľkým písmenom R v krúžku) je cena zájazdu určená v závislosti od výšky ceny letenky najlacnejšej rezervačnej ekonomickej triedy („economy class“) na danom lete a objednávateľ berie na vedomie, že táto cena zájazdu môže byť v čase uzavretia zmluvy o zájazde vyššia v závislosti od ceny letenky v aktuálne dostupnej triede na danom lete. Objednávateľ výslovne berie na vedomie, že letenka, ktorá bude zabezpečená v rámci ceny zájazdu je spravidla letenkou typu economy class v najnižšej cenovej kategórii. Cena zájazdu, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť BUBO, je cena zájazdu plus suma všetkých povinných a nepovinných príplatkov známych v čase vytvorenia objednávky, ktorá je uvedená v sumári objednávky, zasielanom na e-mail objednávateľa po vytvorení objednávky, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Letiskové poplatky nie sú zahrnuté v cene zájazdu, sú však povinným doplatkom. Suma za letiskové poplatky sa môže meniť a ich výška závisí výhradne od politiky leteckých spoločností, na ktorú BUBO nemá nijaký dosah. BUBO iba predbežne a informatívne uvádza, že pri zájazdoch do Európy sa letiskové poplatky môžu pohybovať vo výške cca 100-250 € a pri leteckých zájazdoch mimo Európy cca 230 - 1100 € v závislosti od cieľovej destinácie a konkrétnej leteckej spoločnosti. Letiskové poplatky sú  poplatky leteckej spoločnosti a zahŕňajú palivové a bezpečnostné poplatky a poplatok za vystavenie letenky. Vzhľadom na prevažujúci trend v leteckom priemysle uvádzať všetky tieto poplatky jednou sumou, v prípade leteckej spoločnosti, ktorá už palivové poplatky zahŕňa do ceny letenky, BUBO ich uvádza zvlášť (hlavne pri spoločnostiach LAN, Emirates a podobných). Predpokladaná výška letiskových poplatkov je uvádzaná v sumári objednávky zaslanej, oznámenej alebo predloženej objednávateľovi po vytvorení objednávky. Záväzná výsledná cena zájazdu (ďalej len „celková cena zájazdu“) je cena zájazdu plus ďalšie poplatky, ktoré môžu vzniknúť v období od uzatvorenia zmluvy o zájazde do 21 dní pred zájazdom ako dôsledok okolností, na ktoré BUBO nemá z objektívnych príčin žiadny vplyv a to najmä zvýšenie poplatkov za akékoľvek vstupné povolenia prípadne iné povolenia zo strany príslušných orgánov, doplatok za ubytovanie vo vlastnej izbe v prípade nemožnosti doubytovania v izbe pre dve alebo prípadne viac osôb, a pod., pričom objednávateľ sa zaväzuje takýto doplatok uhradiť. Celková cena zájazdu je konečná cena, pričom objednávateľ berie na vedomie, že v prípade nevyužitia niektorých služieb alebo ich časti z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov, za ktoré BUBO nenesie zodpovednosť, objednávateľ nemá nárok na zľavu z celkovej ceny zájazdu.
 2. Pri všetkých zájazdoch je BUBO oprávnená zvýšiť cenu zájazdu alebo fakultatívneho programu v prípade, že dôjde k zmene okolností, ktoré nepriaznivo vplývajú na konečnú cenu zájazdu alebo fakultatívneho výletu:
  1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok (napr. zmena ceny pohonných hmôt, trajektov, leteniek, ceny prepravy, podmienok iných dodávateľov služieb a pod.);
  2. zvýšeniu platieb spojených s dopravou (napr. výšky letiskových, prístavných alebo tranzitných poplatkov,  palivových, diaľničných a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu );
  3. zmene kurzu EUR voči zahraničným menám použitým na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začatím zájazdu, je BUBO oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde o sumu, o ktorú sa zvýši platba podľa tohto bodu písm. a) alebo b) oproti platbe zahrnutej v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura (bod 2 písm. c) vyššie) je BUBO oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde maximálne o sumu zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. BUBO zašle objednávateľovi oznámenie o zvýšení ceny najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak BUBO nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

 1. BUBO je oprávnená tiež úmerne zvýšiť cenu zájazdu alebo fakultatívneho programu v prípade nižšieho ako kalkulovaného počtu objednávateľov na zájazde. Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny zájazdu o viac ako 5 %, má objednávateľ možnosť odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia storno poplatkov v prípade, že tak urobí písomne do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia o zmene ceny.
 2. Spracovanie individuálnej požiadavky objednávateľa nad rámec služieb zahrnutých v danom konkrétnom zájazde je spoplatnené paušálne sumou 65 €.
 3. BUBO má právo na zaplatenie dohodnutej celkovej ceny zájazdu v lehote stanovenej BUBO, pred začatím zájazdu. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, je objednávateľ povinný zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu nasledovne:
  1. spravidla 60 % z ceny zájazdu podľa objednávky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy o zájazde (podmienka účinnosti zmluvy o zájazde), ak nie je pri uzavretí zmluvy alebo po jej uzavretí stanovená pracovníkmi BUBO iná lehota;
  2. zostávajúcu časť celkovej ceny zájazdu, vrátane všetkých povinných platieb a súm, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu podľa sumáru objednávky v lehote písomne určenej zo strany BUBO spravidla 40 dní pred začatím zájazdu;
  3. ak je zmluva o zájazde uzavretá v lehote kratšej ako 30 dní pred začatím zájazdu, zaplatí objednávateľ celkovú cenu zájazdu t.j. vrátane všetkých povinných platieb a súm, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu podľa sumáru objednávky, najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy o zájazde, ak nie je pri uzavretí zmluvy alebo po jej uzavretí stanovená pracovníkmi BUBO iná lehota.

V prípade, ak objednávateľ uhradí nižšiu alebo vyššiu časť zálohy než je stanovená v zmysle objednávky a/alebo v zmysle inštrukcie poskytnutej zo strany pracovníka BUBO, objednávateľ výslovne berie na vedomie, že v každom takom prípade akákoľvek uhradená suma za zájazd spôsobuje vznik účinnosti zmluvy o zájazde.

 1. V prípade, že BUBO určí, že je nutné zaplatiť cenu fakultatívnych výletov vopred, pred zahájením zájazdu, je BUBO oprávnená požadovať zaplatenie takýchto fakultatívnych výletov v súlade s písm. b) alebo c) vyššie. Ak objednávateľ takto stanovenú cenu fakultatívneho výletu neuhradí, nie je oprávnený sa takéhoto výletu zúčastniť.

Objednávateľ je oprávnený si vybrať z nasledovných spôsobov úhrady:

  1. v hotovosti v priestoroch BUBO do výšky 5.000 EUR;
  2. prostredníctvom platobnej brány služby CardPay;
  3. v priestoroch BUBO vybranými platobnými kartami jednorazovo do výšky 1000 €/osoba/zmluva o zájazde bez spracovateľského poplatku za platbu kartou; objednávateľ je oprávnený uhradiť vybranými platobnými kartami aj sumu presahujúcu 1000 €/osobu/zmluva o zájazde, avšak v tomto prípade je objednávateľ povinný znášať spracovateľský poplatok za platbu kartou účtovaný príslušnou bankou;
  4. vkladom, prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou v prospech jedného z bankových účtov BUBO:
   • 2625475152/1100 (TATRABANKA a.s.), SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK38 1100 0000 0026 2547 5152
   • 502899343/7500 (ČSOB a.s.), SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK44 7500 0000 0005 0289 9343

Ako variabilný symbol uvedie objednávateľ číslo uvedené v sumári objednávky a konštantný symbol: 0308. Do správy pre prijímateľa objednávateľ uvedie svoje priezvisko a názov zájazdu, za ktorý uhrádza zálohu. Spôsob platby pre občanov ČR a občanov z iných krajín je uvedený na www.bubo.sk. Výdavky alebo akékoľvek bankové alebo iné poplatky spojené s prevodom finančných prostriedkov pri platbách zo zahraničia znáša v plnej výške objednávateľ.

 1. Akékoľvek platby a poplatky za individuálne požiadavky objednávateľa sú splatné vo výškach a lehotách dohodnutých s objednávateľom na základe osobitnej ponuky na požadované služby.
 2. Ak nie je celková cena zájazdu zaplatená v celom rozsahu inak, je objednávateľ, ktorý uzavrel zmluvu o zájazde v prospech ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde, povinný zaplatiť celkovú cenu zájazdu aj za tieto osoby (a to bez ohľadu na existenciu plnomocenstva podľa článku I bod 1 VZP alebo skutočnosť, či sa niektorá z uvedených osôb nezúčastnila zájazdu); ak je objednávateľov viac, zodpovedajú za splnenie povinnosti spoločne a nerozdielne.
 3. Objednávateľ a iné osoby uvedené v zmluve o zájazde majú právo na poskytnutie dohodnutých služieb iba po zaplatení celkovej ceny zájazdu t.j. vrátane ostatných povinných aj fakultatívnych platieb, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu. V prípade omeškania so zaplatením dohodnutej celkovej ceny zájazdu alebo zálohy na ňu je BUBO oprávnená odstúpiť od zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v súlade s týmito VZP.

Článok III – Program, preprava a batožina, cestovné doklady, ubytovanie, strava, vreckové a zdravotná starostlivosť

Program zájazdu:

 1. Základný program zájazdu je popísaný v aktuálnej ponuke zájazdov BUBO a to najmä na stránke www.bubo.sk. Podrobnejšie rozpísaný program bude pri väčšine zájazdov objednávateľom zaslaný pred zájazdom. Program vychádza z posledných BUBO známych informácií o otváracích dobách múzeí, galérií, kostolov, mešít, svätýň, iných pamiatok a historických lokalít a možnostiach danej lokality, v čase prípravy a zverejnenia ponuky konkrétneho zájazdu. Objednávateľ berie na vedomie, že program nie je možné meniť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa. Ak sú súčasťou zájazdu služby BUBO-sprievodcu, objednávateľ je povinný rešpektovať pokyny BUBO-sprievodcu. Objednávateľ je povinný rešpektovať pokyny vodičov a iného sprievodného personálu (napr. letiskový personál, sprievodca dopravného prostriedku, lokálny sprievodca) a bezpečnostných a administratívnych zložiek príslušného štátu. Objednávateľ je povinný dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravných prostriedkov a dodržiavať vopred určený a stanovený čas odchodu, ktorý stanoví alebo vyhlási BUBO-sprievodca, ak sú súčasťou zájazdu služby BUBO-sprievodcu, pri jednotlivých priebežných zastaveniach, a tiež dodržiavať jeho ďalšie organizačné pokyny. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví k odchodu autobusu, či iného dopravného prostriedku v stanovenej lehote určenej BUBO alebo BUBO-sprievodcom, pripojí sa k zájazdu na vlastné náklady a zodpovednosť v najbližšej cieľovej zastávke podľa programu.
 2. Pokiaľ svojím správaním objednávateľ ohrozí program, bezpečnosť a priebeh zájazdu alebo preukázateľne obťažuje ostatných objednávateľov alebo pokiaľ inak poruší tieto VZP, platný právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť okamžite vylúčený zo zájazdu bez finančnej náhrady, pričom je povinný sa dopraviť domov na vlastné náklady a zodpovednosť.
 3. V prípade rozdielu v programe medzi programom uvedeným na stránke www.bubo.sk a inou formou ponuky zájazdov, majú prednosť informácie na www.bubo.sk, ak bližšie informácie pred zájazdom neurčia inak.
 4. Objednávateľ súhlasí s tým, že s ohľadom na charakter zájazdov organizovaných BUBO, má  BUBO právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu objednávateľa, nepriaznivým prírodným, politickým či bezpečnostným podmienkam alebo vzhľadom na neumožnený vstup do danej krajiny či oblasti, plánovaný program zájazdu, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov objednávateľa voči BUBO.
 5. Súčasťou niektorých zájazdov BUBO je aj program, ktorý so samotným pobytom v exponovaných geografických podmienkach predpokladá aj istú fyzickú a zdravotnú pripravenosť objednávateľa a dodržiavanie miestnych zvyklostí, pričom objednávateľ si je vedomý potreby splnenia týchto predpokladov.
 6. Objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde výslovne vyhlasuje, že si je vedomý toho, že s prihliadnutím na charakter zájazdov organizovaných BUBO sú tieto zájazdy špecifickým produktom, ktorý si v prípade akýchkoľvek nepredvídateľných okolnosti alebo okolností vyššej moci, vyžaduje vynaloženie dodatočných výdavkov a nákladov, ktoré znáša objednávateľ. Ide najmä, nie však výlučne, o úhradu ceny leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. návratu domov v prípade, ak je nepredvídateľnými mimoriadnymi okolnosťami (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, štrajky, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľských úradov a to napr. v súvislosti s udelením resp. neudelením víz a pod., alebo iné ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo života objednávateľa) pôvodne plánovaná trasa zájazdu nepriechodná.
 7. Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že BUBO je oprávnená zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanovený program zájazdu a časové harmonogramy programov zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. uvedených v bode 6 vyššie), ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť, pričom výlučne BUBO je oprávnená na základe vlastného uváženia rozhodnúť, či sa zájazd bude realizovať a akékoľvek odporúčania tretích strán nie sú pre BUBO záväzné. V prípade neakceptovania zmeneného/náhradného programu trasy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť BUBO reálne navyše vzniknuté náklady, pričom je oprávnený sa od zájazdu oddeliť a dopraviť sa domov na vlastné náklady, nebezpečenstvo a zodpovednosť; v takomto prípade nevznikajú objednávateľovi žiadne nároky voči BUBO.
 8. Zmluvné strany sa dohodli a objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že vzhľadom na charakter zájazdov organizovaných BUBO, ktoré sú špecifickým produktom, sa za podstatnú zmenu podmienok zmluvy  nepovažuje (i) zmena podľa bodu 7 vyššie, (ii) zmena ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu z dôvodov, za ktoré BUBO nezodpovedá, alebo ktoré vzniknú zásahom nepredvídateľných mimoriadnych okolností/okolností vyššej moci, (iii) zmena miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu, (iv) zmena spôsobu prepravy a vady prepravy (najmä, ale nie výlučne: meškanie lietadla/vlaku/iného dopravného prostriedku, zmena prevádzkovateľa dopravy, zmena typu lietadla, poruchy dopravných prostriedkov).
 9. Objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že za vykonávanie akýchkoľvek športových a iných fakultatívnych aktivít počas zájazdu (napr. plávanie, rafting, potápanie, adrenalínové aktivity a iné športy a aktivity a pod.) zodpovedá výlučne objednávateľ, vykonáva ich na vlastné dodatočné náklady, nebezpečenstvo a zodpovednosť a BUBO nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek možné následky alebo škody, ktoré objednávateľovi vzniknú alebo vznikli v dôsledku vykonávania týchto aktivít.

Preprava a batožina:

 1. S ohľadom na osobitnú charakteristiku zájazdov BUBO, BUBO zabezpečuje dopravu, prepravu a presuny s ohľadom na dostupnosť autobusmi, autami rôzneho typu, letecky, vlakmi, loďami (vrátane člnov), na slonoch, ťavách, pštrosoch, koňoch a iných zvieratách používaných na prepravu v danej destinácii, vozoch, bicykloch a peši. Podrobnosti o každej preprave nájde objednávateľ v aktuálnej ponuke zájazdov na stránke www.bubo.sk alebo mu ich poskytne BUBO na vyžiadanie.
 2. Pri všetkých (leteckých) zájazdoch objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s možnou zmenou termínu odletu a príletu, max. posun ± 2 dni, ktorá závisí od aktuálneho letového poriadku danej leteckej spoločnosti, pričom objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde výslovne vyhlasuje, že si je vedomý tejto skutočnosti a s takýmto možným posunom vopred súhlasí.
 3. Pri zájazdoch s odletom alebo príletom na letisko Schwechat alebo Budapešť, doprava na letisko Schwechat alebo Budapešť  a späť je zo strany BUBO zabezpečená a spoplatnená príplatkom vyčísleným v rámci objednávky a to s ohľadom na počet prepravovaných osôb. V prípade, že sa objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu dopravuje na letisko Schwechat alebo Budapešť individuálne, odlieta v iný termín odletu ako je začiatok zájazdu v zmysle zmluvy o zájazde alebo sa vracia v iný termín príletu ako je koniec zájazdu v zmysle zmluvy o zájazde, dopravu na letisko Schwechat alebo Budapešť  a späť si zabezpečuje a hradí objednávateľ sám, vo vlastnom mene a na vlastné náklady, pričom BUBO nenesie za takúto prepravu zodpovednosť. BUBO môže na požiadanie túto službu individuálnej prepravy zabezpečiť štvormiestnym autom za cenu vyčíslenú v rámci objednávky resp. iným individuálnym spôsobom (napr. v rámci e-mailovej komunikácie) za oba smery, pričom cena takejto dopravy je nezávislá od počtu osôb. Pri odletoch z Bratislavy BUBO dopravu na letisko Bratislava nezabezpečuje a ani si BUBO žiadny príplatok neúčtuje.
 4. Ak v priebehu autobusového zájazdu v Európe vznikne na dopravnom prostriedku prenajatom BUBO pre účely zájazdu neodstrániteľná chyba, BUBO sa zaväzuje v rámci svojich možností a do výšky úhrady zájazdu objednávateľom zabezpečiť náhradnú prepravu alebo iný spôsob prepravy.
 5. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zájazd môže byť z technických príčin predĺžený, resp. skrátený o až ±2 dni, program zájazdu sa však BUBO zaväzuje dodržať, pričom cena zájazdu sa nemení. BUBO nezodpovedá za žiadne vady dopravy (meškanie, vynechanie spojov, poruchy dopravných prostriedkov a pod.), ako ani za následky z toho plynúce. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu (najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004/ES) a za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb, ako aj za služby nevyčerpané z dôvodu meškania dopravy nenesie BUBO zodpovednosť, a preto neposkytuje finančnú ani žiadnu inú náhradu. Náhradu si objednávateľ uplatní u príslušnej leteckej spoločnosti. Keďže BUBO nemá možnosť ovplyvniť prípadné zmeny spojené najmä s leteckou, vlakovou a autobusovou prepravou, táto skutočnosť neoprávňuje objednávateľa na zrušenie zájazdu a uplatňovanie si akýchkoľvek nárokov voči BUBO. BUBO nenesie zodpovednosť za problémy spojené so zaregistrovaním sa na let (check-inom), prestupom na tranzitnom letisku a prepravou do cieľovej destinácie. BUBO môže, ak je takáto služba možná a dostupná, pre objednávateľa, ktorý si zakúpil letenku cez BUBO, zabezpečiť registráciu na let (check-in), avšak BUBO v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek následné zmeny, úpravy alebo zrušenie vykonané zo strany leteckej spoločnosti.
 6. V prípade, že objednávateľ má záujem zabezpečiť si vlastnú letenku pri leteckých zájazdoch, prípadne ak už má letenku zakúpenú, je to povinný túto skutočnosť oznámiť BUBO pri prihlásení sa na zájazd a uviesť túto skutočnosť do objednávky zájazdu, prípadne osobitne napr. e-mailom, najneskôr však ku dňu úhrady zálohy za zájazd, v opačnom prípade BUBO nebude na takúto požiadavku prihliadať a akékoľvek náklady s obstaraním letu zo strany BUBO je objednávateľ povinný uhradiť. Objednávateľ, ktorý si zabezpečuje vlastnú letenku, si zabezpečuje na vlastné náklady a zodpovednosť aj vlastnú dopravu na príslušné letiská a na vlastné náklady sa pripojí k ostatným objednávateľom, spravidla v mieste prvého ubytovania.  V prípade akýchkoľvek zmien v programe zájazdu (napr. zrušenie zájazdu, zmena hotela, zmena letiska odletu/príletu, predĺženie/skrátenie zájazdu a pod.) BUBO nenesie zodpovednosť za akékoľvek dodatočné náklady a škody súvisiace s letenkou zabezpečenou individuálne zo strany objednávateľa a objednávateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený uplatniť voči BUBO v tejto súvislosti akýkoľvek nárok.
 7. Množstvo batožiny je pri všetkých zájazdoch obmedzené váhovým limitom v zmysle podmienok leteckých spoločností, prostredníctvom ktorých je zabezpečená letecká preprava, pričom informácia o váhovom limite bude poskytnutá objednávateľovi v bližších informáciách, ktoré obdrží pred zájazdom. Objednávateľ môže pri letoch v rámci Európy využiť možnosť zvýšenia váhového limitu za osobitný príplatok, v ostatných krajinách môže byť táto možnosť obmedzená. Ak pri niektorom zo zájazdov bude BUBO považovať za vhodné odporučiť objednávateľovi obsah batožiny, rozpis obsahu batožiny zašle BUBO objednávateľovi ako aj všetkým spolucestujúcim osobám prostredníctvom e-mailu pred zájazdom, alebo sa objednávateľ môže ohľadom obsahu batožiny informovať priamo v priestoroch BUBO. BUBO nezodpovedá za stratu, oneskorenie či poškodenie alebo zničenie batožiny a náhradu škody (odškodnenie) je objednávateľ povinný si uplatniť u príslušného prevádzkovateľa daného typu prepravy v zmysle príslušných predpisov. Prípadnú stratu batožiny alebo poškodenie batožiny je objednávateľ povinný nahlásiť na reklamačnom oddelení letiska v tranzitnej hale, kde sa podpisuje protokol P. I. R., ktorý je potrebný pre uplatnenie nároku objednávateľa na odškodnenie, v opačnom prípade nárok objednávateľa na náhradu za vzniknutú škodu zaniká; BUBO poskytne objednávateľovi súčinnosť za účelom vybavenia reklamácie batožiny. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie batožiny hradí objednávateľ. V prípade poškodenia alebo straty batožiny počas leteckej prepravy sa na reklamáciu batožiny vzťahujú všeobecne záväzné pravidlá danej leteckej spoločnosti a reklamáciu si cestujúci musí uplatniť priamo u dotknutej leteckej spoločnosti. Pre prípad inej straty/poškodenia batožiny počas zájazdu odporúča BUBO uzatvoriť cestovné poistenie.

Cestovné doklady:

Objednávateľ berie na vedomie, že údaje zadané v rámci objednávky zájazdu, a to najmä meno a priezvisko, musia byť v celom rozsahu identické s údajmi uvedenými v cestovnom doklade, ktorým sa bude objednávateľ počas zájazdu legitimovať, pričom v prípade akejkoľvek nezhody údajov objednávateľ v celom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá BUBO vznikne a je povinný uhradiť v celom rozsahu akékoľvek dodatočné náklady. V prípade, ak si účasť na zájazde vyžaduje zabezpečenie víz resp. obdobné vstupné povolenie (ďalej len „vstupné povolenie“) do danej krajiny, BUBO v prípade záujmu zo strany objednávateľa poskytuje ako službu vízový resp. obdobný formulár a podáva žiadosť o udelenie vstupného povolenia do danej krajiny za úhradu pre objednávateľa a/alebo spolucestujúce osoby. V prípade, ak BUBO bude poskytovať podporu pri podávaní žiadosti o vstupné povolenie, objednávateľ je povinný v lehote určenej zo strany BUBO, najmenej 3 mesiace pred zájazdom (ak sa s BUBO nedohodne inak), poskytnúť BUBO všetky potrebné podklady na podanie žiadosti, a to najmä pas SR, platný po skončení zájazdu ešte najmenej 6 mesiacov s dostatočným počtom voľných strán, pričom počet voľných strán potrebný pre vydanie vstupného povolenia je uvedený v aktuálnej ponuke na www.bubo.sk pri každom dotknutom zájazde. Objednávateľ inej štátnej príslušnosti ako SR je povinný overiť si vízovú povinnosť do všetkých navštívených krajín v rámci zájazdu a v prípade, že účasť na zájazde vyžaduje zabezpečenie víz do danej krajiny, sú povinní si víza zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť, ak sa s BUBO nedohodnú výslovne a individuálne inak. Taktiež v prípade, ak má objednávateľ záujem o individuálne predĺženie zájazdu do inej destinácie, v ktorej  má vízovú resp. inú povinnosť v súvislosti s povolením vstupu do danej destinácie, je povinný si overiť potrebný počet voľných strán v pase a vstupné povolenie zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť, ak sa s BUBO nedohodne výslovne inak. Objednávateľ berie na vedomie, že okrem pasu a dokladov požadovaných pre účely udelenia vstupného povolenia musí disponovať i ďalšími potrebnými dokladmi pre absolvovanie zájazdu v zmysle požiadaviek konkrétnej krajiny (napr. potvrdenie o absolvovanom očkovaní a pod.) za ktoré je výlučne zodpovedný objednávateľ. V prípade, že objednávateľ nebude mať riadne udelené platné vstupné povolenie danej krajiny, prípadne nebude mať ďalšie potrebné doklady nevyhnutné pre absolvovanie zájazdu, BUBO si bude nárokovať storno poplatky podľa čl. VI bod 5. týchto VZP.

BUBO odporúča objednávateľovi, aby si, ak je to možné, zaobstaral ďalší cestovný pas, ktorý môžu využívať na cestovanie počas doby vybavovania vstupného povolenia. V nevyhnutných prípadoch bude pas zaslaný na písomnú žiadosť a náklady objednávateľa späť objednávateľovi poštou ako poistený list, avšak BUBO nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu či omeškanie. BUBO nemôže v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za neudelenie vstupného povolenia objednávateľovi, a to bez ohľadu na typ vstupného povolenia. Udelenie, resp. neudelenie vstupného povolenia je v kompetencii príslušného zastupiteľského úradu a jeho vydanie/nevydanie je okolnosťou vis major. Viac informácii ohľadne podmienok udelenia vstupného povolenia je objednávateľovi k dispozícii na internetovej stránke príslušného zastupiteľského úradu a prípadné ďalšie podrobnosti o vízových podmienkach môžu byť uvedené aj v bližších informáciách zasielaných objednávateľovi pred zájazdom. V prípade, že objednávateľ bude žiadať o podporu pri zabezpečení vstupného povolenia mimo termínu, ktorý je uvedený v bližších informáciách pred zájazdom, respektíve v určenom termíne nedodá potrebné podklady na podania žiadosti o udelenie vstupného povolenia bude objednávateľ povinný uhradiť poplatok za expresné spracovanie žiadosti o udelenie vstupného povolenia v plnej výške, vrátane prípadných ďalších spracovateľských poplatkov a súvisiacich nákladov (napr. na expresné doručenie prostredníctvom kuriérskej služby a pod.).

Ubytovanie:

Pri väčšine zájazdov je objednávateľ ubytovaný v hoteloch strednej a vyššej kategórie (podľa miestnej kategorizácie hotelov a informácií známych pre BUBO), spravidla v izbách pre dve osoby. Každému samostatne prihlásenému objednávateľovi v prípade, že nebude možné objednávateľa doubytovať s osobou rovnakého pohlavia alebo objednávateľ nesúhlasí s doubytovaním, BUBO zabezpečí za príplatok ubytovanie vo vlastnej izbe počas celého trvania zájazdu a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť príplatok za vlastnú izbu vo výške uvedenej v kalkulácii doplatku ceny zájazdu alebo uvedenej v inej písomnej forme (napr. výzva na úhradu príplatku zaslaná e-mailom). Pri zájazdoch typu Expedition (t.j. zájazdov graficky označených veľkým písmenom E v krúžku) je ubytovanie v hoteloch nižšej triedy zväčša v izbách pre dve osoby, no často sa využíva aj veľmi jednoduché a nenáročné - expedičné ubytovanie (v závislosti od možností danej lokality). Kategorizácia ubytovania je subjektívnym hodnotením BUBO, ktoré vychádza z miestnej kategorizácie hotelov, ak taká kategorizácia existuje. Podrobnosti ohľadne ubytovania sa objednávateľ dozvie v bližších informáciách pred zájazdom a pracovníci BUBO radi na všetko odpovedia v priestoroch BUBO. S prihliadnutím na charakter zájazdov a v závislosti od možností danej lokality objednávateľ súhlasí s tým, že BUBO je oprávnená zmeniť ubytovacie zariadenie, ak je obstarané ubytovanie a ostatné služby s tým spojené v rovnakej alebo vyššej kategórii alebo štandarde, a to pred aj priamo počas zájazdu. Zmena ubytovacieho zariadenia, ak je obstarané ubytovanie a ostatné služby s tým spojené v rovnakej alebo vyššej kategórii, nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa, ani na uplatnenie reklamácie z dôvodu vadného plnenia. Pri zájazdoch, v ktorých je prenocovanie zabezpečené v stanoch sa spáva väčšinou v kempoch, vo väčšine prípadov vo vlastných stanoch.

Strava:

 1. V aktuálnej ponuke zájazdov BUBO zverejnenej na www.bubo.sk alebo v bližších informáciách pred zájazdom BUBO uvádza pri jednotlivých zájazdoch či a v akom rozsahu je strava zahrnutá v cene zájazdu.
 2. Pri preprave objednávateľa leteckou dopravou má objednávateľ na palube lietadla zväčša možnosť vybrať si jedlo zdarma (z ponúkaných možností), v závislosti od poskytovaného servisu konkrétnej leteckej spoločnosti, avšak BUBO túto službu nevie objednávateľom garantovať a za rozsah a kvalitu jej poskytnutia nenesie BUBO zodpovednosť.

Vreckové:

Spravidla ku každému zájazdu poskytne BUBO objednávateľovi informácie o predpokladanej spotrebe vreckového a o základných cenách v danej krajine. BUBO odporúča, vziať si na zájazd viac peňazí, ako by mali chýbať. Vstupné do pamiatok, národných parkov atď. nie je zahrnuté v cene zájazdu, ak nie je uvedené inak.

Zdravotnícka starostlivosť:

BUBO výslovne odporúča objednávateľovi uzavrieť poistenie liečebných nákladov v zahraničí v príslušnej poisťovni alebo priamo v priestoroch BUBO. Pred odchodom na zájazd BUBO odporúča preventívnu prehliadku u lekára a stomatológa a preventívne očkovanie. Na odporúčané a povinné očkovania sa informuje objednávateľ u svojho lekára. Údaje o potrebe očkovania a jeho cenách sa pravidelne menia a BUBO ich neovplyvňuje a ani za ne nezodpovedá. Bližšie informácie o očkovaní objednávateľovi na základe žiadosti rád poskytne riaditeľ BUBO, MUDr. Ľuboš Fellner. Viac informácii je objednávateľom k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

BUBO-sprievodca

 1. BUBO–sprievodca je spolupracujúca osoba poskytujúca podporu počas zájazdu. ktorá absolvovala skúšky v BUBO a má prax v cestovnom ruchu. Pri niektorých zájazdoch BUBO využíva aj služby lokálnych sprievodcov. BUBO-sprievodca sa k skupine pripája vždy až v cieľovej alebo v príletovej destinácii, spravidla v príletovej hale alebo v mieste prvého ubytovania podľa programu zájazdu. Služby BUBO-sprievodcu končia po absolvovaní poznávacej časti zájazdu. Pri turistike BUBO-sprievodcovia nevykonávajú služby horského vodcu.

Článok IV – Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. K základným právam objednávateľa patrí:
  1. právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite,
  2. právo vyžadovať od BUBO informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  3. právo byť v dohodnutých alebo zákonom stanovených lehotách informovaný o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  4. právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol BUBO,
  5. právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité, a ktoré sú BUBO známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, a to najmä:
  6. upresnenie údajov uvedených v zmluve o zájazde, ktoré nie sú uvedené ani v katalógu alebo v ponukovom liste,
  7. podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu BUBO (BUBO - sprievodca) v mieste pobytu neplnoletej osoby ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,
  8. meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu BUBO, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc, a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu v rámci svojej kompetencie,
  9. všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie dohodnutých služieb (napríklad letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania, doklad pre zástupcu BUBO v mieste pobytu na poskytnutie fakultatívnych výletov,
  10. informácie o cestovnom poistení v zahraničí, resp. o možnosti uzavrieť také cestovné poistenie.
  11. právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu služieb a ceny,
  12. právo zrušiť svoju účasť na zájazde odstúpením od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu za podmienok stanovených v týchto VZP,
  13. právo pred začatím zájazdu písomne oznámiť BUBO, že sa namiesto neho zúčastní na zájazde iná osoba (ďalej len „nový objednávateľ“), pričom tak môže urobiť len v lehote a za podmienok stanovených v týchto VZP; objednávateľ tak môže urobiť len v lehote 45 dní pred začatím zájazdu, inak jeho právo zanikne. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie a podpis nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou o zájazde a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia BUBO sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré BUBO v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú,
  14. právo na reklamáciu služieb v súlade s podmienkami stanovenými v týchto VZP.
 2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí:
  1. poskytnúť BUBO potrebnú súčinnosť k riadnemu obstaraniu a zabezpečeniu dohodnutých služieb, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v zmluve o zájazde (podľa údajov v cestovnom doklade alebo v doklade totožnosti, na ktorý objednávateľ pocestuje), bezodkladne oznámiť a preukázať zmeny týchto údajov a predložiť doklady požadované BUBO (napr. žiadosť o udelenie víz, fotografie a iné), pričom objednávateľ znáša v celom rozsahu všetky náklady, ktoré BUBO v súvislosti s akoukoľvek zmenou (napr. zmena priezviska, zmena cestovného dokladu a pod.) vzniknú,
  2. bez zbytočného odkladu oznamovať BUBO svoje stanovisko k prípadným zmenám v obsahu dohodnutých služieb, ak sa považujú za zmenu podstatnej podmienky zmluvy o zájazde podľa týchto VZP,
  3. pripojiť plnomocenstvo zastupujúcich spolucestujúcich v prípade, že nejde o manžela alebo neplnoleté vlastné dieťa,
  4. upozorniť včas, najneskôr pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o zájazde, na cudziu štátnu príslušnosť spolucestujúceho (spolucestujúcich),
  5. zabezpečiť u osôb mladších ako 18 rokov a osôb, ktorých zdravotný alebo iný stav to vyžaduje, sprevádzanie a dohľad dospelej a spôsobilej osoby v súlade s článkom I bod 6 týchto VZP a zabezpečiť predloženie splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami mladistvej alebo maloletej osoby v súlade s článkom I bod 6 týchto VZP,
  6. riadne, včas a v celom rozsahu zaplatiť dohodnutú celkovú cenu zájazdu podľa časového harmonogramu a preukázať to dokladom o zaplatení; ak objednávateľ neuhradí celkovú cenu zájazdu včas, BUBO má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde,
  7. prevziať od BUBO doklady pre čerpanie dohodnutých služieb, ak sú nevyhnutné na čerpanie služieb (cestovný lístok, letenku, poukaz pre ubytovacie zariadenie na poskytnutie ubytovania a stravovania (voucher), doklad pre zástupcu BUBO v mieste pobytu na poskytnutie ostatných služieb (najmä fakultatívnych výletov) a tieto doklady si vziať so sebou na zájazd),
  8. dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb,
  9. riadiť sa pokynmi BUBO, BUBO-sprievodcu počas zájazdu, dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok; uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu;
  10. po celý čas zájazdu dodržiavať colné, pasové, dopravné, bezpečnostné, zdravotné, hygienické a iné právne predpisy štátov do ktorých cestuje,
  11. splniť očkovacie a ďalšie zdravotné povinnosti pri cestách do štátov, pre ktoré sú tieto povinnosti stanovené,
  12. mať pri sebe všetky platné cestovné doklady požadované pre vstup do navštívenej krajiny, najmä cestovný doklad, víza a očkovací preukaz (ak sú vyžadované), doklad o cestovnom poistení, ak je objednávateľ poistený; tieto doklady je objednávateľ povinný si obstarať sám, pokiaľ mu BUBO takúto službu osobitne neponúkla a neposkytla,
  13. počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku BUBO ani ku škodám na zdraví a majetku ostatných objednávateľov na zájazde, dodávateľov služieb a iných tretích osôb. Ak vznikne podozrenie, že objednávateľ by mohol ohroziť alebo poškodiť život alebo zdravie iných objednávateľov na zájazde alebo tretích osôb, je povinný na výzvu BUBO bezodkladne najneskôr do začiatku zájazdu, predložiť lekárske potvrdenie z ktorého nepochybne vyplýva, že také ohrozenie alebo poškodenie nespôsobí alebo nehrozí,
  14. zdržať sa akéhokoľvek konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných objednávateľov na zájazde,
  15. bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve o zájazde uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod., pre účely naplnenia zmluvných záväzkov,
  16. dbať o riadne a včasné uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa týchto VZP.
 3. Ak výlučne v dôsledku nesplnenia alebo porušenia povinností určených v bode 2 vyššie vzniknú objednávateľovi náklady alebo škoda, nie je oprávnený požadovať ich náhradu od BUBO. Ak v dôsledku nesplnenia alebo porušenia uvedených povinností objednávateľom vzniknú náklady alebo škoda BUBO, je BUBO oprávnená požadovať od objednávateľa ich náhradu.
 4. BUBO nie je povinná obstarať ani poskytnúť objednávateľovi ani osobám v prospech ktorých sa zmluva o zájazde uzavrela žiadne plnenia nad rámec tých, ktoré boli vopred dohodnuté a zaplatené.
 5. BUBO je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď BUBO z dôvodu svojho úpadku:
  1. neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
  2. nevráti objednávateľovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
  3. nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý z časti.
 6. BUBO odovzdá objednávateľovi so zmluvou o zájazde doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Certifikát BUBO o poistení proti úpadku je pre objednávateľa k dispozícii aj na www.bubo.sk.

Článok V - Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu zo strany BUBO

 1. Ak je BUBO nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy o zájazde, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Za zmenu podstatných podmienok zmluvy sa však nepovažujú (i) zmeny uvedené v článku III bod 8 VZP (ii) zmeny počas zájazdu a zabezpečenie adekvátneho alternatívneho programu alebo zmena stanoveného programu zájazdu z dôvodov, za ktoré BUBO nezodpovedá alebo vzniknú zásahom vyššej moci, (iii) nezabezpečenie služieb BUBO–sprievodcu alebo miestneho sprievodcu, (iv) zmena leteckej spoločnosti, typu lietadla a trasy a času. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy o zájazde odstúpi bez zaplatenia zmluvnej pokuty (storno poplatkov). Rozhodnutie musí objednávateľ písomne oznámiť BUBO v lehote určenej BUBO v návrhu zmeny. Inak platí, že s navrhnutou zmenou súhlasí.
 2. Rozhodnutie, či sa zájazd koná, je výlučne v kompetencii BUBO. Realizácia zájazdov BUBO je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu objednávateľov zájazdu, pričom BUBO si vyhradzuje právo realizovať podľa svojho uváženia zájazd aj s menším počtom osôb. BUBO má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvy o zájazde, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak je jeho uskutočnenie pre BUBO ekonomicky neefektívne alebo neúnosné. Minimálny počet objednávateľov na zájazde je určený nasledovne:
  1. minimálny počet osôb na leteckých zájazdov je dva až pätnásť v závislosti od konkrétneho zájazdu (pričom počet objednávateľov na zájazde nie je v žiadnom prípade dôvod pre stornovanie (zrušenie) zájazdu zo strany objednávateľa).
  2. minimálny počet osôb na autobusové zájazdy v Európe je 30 osôb, ak nie je uvedené pri zájazde inak.
 3. BUBO si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
 4. Ak BUBO zruší zájazd, je BUBO povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 21 dní pred začiatkom zájazdu. V kratšej lehote tak BUBO môže urobiť iba ak sú pre to dôvody hodné osobitého zreteľa.
 5. Ak BUBO odstúpi od zmluvy o zájazde z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím alebo ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde podľa bodu 1 toho článku VZP, má objednávateľ právo žiadať, aby mu BUBO na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve (ďalej len „náhradný zájazd“), ak BUBO môže taký náhradný zájazd ponúknuť a ak objednávateľ s ponúknutým náhradným zájazdom prejaví súhlas. Pri uzatvorení novej zmluvy o zájazde sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Nová zmluva o zájazde bude vygenerovaná na základe objednávky, ktorú za objednávateľa vyplní BUBO, ak objednávateľ výslovne písomne neinformuje BUBO, že objednávku náhradného zájazdu vyplní a odošle sám. Ak je cena náhradného zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je BUBO povinná tento rozdiel objednávateľovi bezodkladne vrátiť.

Článok VI - Odstúpenie od zmluvy

 1. BUBO môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy o zájazde odstúpiť z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom.
 2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu:
  1. bez udania dôvodu,
  2. ak nesúhlasí s návrhom zmeny zmluvy o zájazde podľa článku V bod 1 týchto VZP,
  3. z dôvodu porušenia povinností BUBO vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde alebo zákona.
 3. Oznámenie o odstúpení od zmluvy vykoná objednávateľ písomne a doručí ho BUBO osobne alebo ho zašle doporučenou poštou prípadne iným preukázateľným spôsobom doručí na adresu BUBO. Účinky odstúpenia do zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde na adresu BUBO.
 4. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy o zájazde porušenie povinností BUBO alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa článku V bod 5 týchto VZP, je BUBO povinná najneskôr do 60 dní vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť BUBO zmluvnú pokutu (storno poplatky).
 5. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností BUBO, ktoré sú určené zmluvou o zájazde alebo zákonom alebo ak BUBO odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť BUBO zmluvnú pokutu (storno poplatok). Výška storno poplatku závisí od počtu dní zostávajúcich do začatia zájazdu alebo čerpania dohodnutých služieb a je určená nasledovne, pričom uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku:
  1. viac ako 61 dní 30% z celkovej ceny zájazdu, okrem letiskových poplatkov, ktoré objednávateľ uhradí vo výške 100 %;
  2. od 60 do 50 dní 40% z celkovej ceny zájazdu, okrem letiskových poplatkov, ktoré objednávateľ uhradí vo výške 100 %;
  3. od 49 do 40 dní 60% z ceny celkovej ceny zájazdu, okrem letiskových poplatkov, ktoré objednávateľ uhradí vo výške 100 %;
  4. od 39 do 30 dní 80% z ceny celkovej ceny zájazdu, okrem letiskových poplatkov, ktoré objednávateľ uhradí vo výške 100 %;
  5. od 29 do 15 dní 90% z ceny celkovej ceny zájazdu, okrem letiskových poplatkov, ktoré objednávateľ uhradí vo výške 100 %;
  6. od 14 do 0 dní 100% z ceny celkovej ceny zájazdu vrátane letiskových poplatkov.
 1. Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde alebo počas zájazdu alebo pobytu dobrovoľne nevyčerpá službu, je povinný uhradiť 100% celkovej ceny zájazdu. To isté platí v prípade, že objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd alebo pobyt alebo vyčerpať službu pre porušenie svojich povinností.
 2. Storno poplatky si BUBO nebude nárokovať:
  1. ak objednávateľ za seba zabezpečí náhradníka t.j. nového objednávateľa (ďalej len „nový objednávateľ“). Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie celkovej ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré BUBO v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. Nový objednávateľ si objednávku zájazdu totožného so zájazdom pôvodného objednávateľa vytvorí sám cez web stránku www.bubo.sk, alebo priamo v BUBO v súčinnosti s pracovníkom BUBO. Suma uhradená pôvodným objednávateľom sa započíta na zájazd objednaný novým objednávateľom, čo pôvodný objednávateľ výslovne berie na vedomie. V prípade, ak nebola uhradená zo strany pôvodného objednávateľa celková cena zájazdu, nový objednávateľ je v lehote určenej zo strany BUBO povinný doplatiť rozdiel medzi sumou uhradenou pôvodným objednávateľom a celkovou cenou zájazdu. Nový objednávateľ si vstupné povolenie a letenky zabezpečuje sám a na vlastné náklady, ak sa s BUBO nedohodnú inak;
  2. z dôvodu odstúpenia objednávateľa od zmluvy o zájazde z dôvodu zmeny ceny zájazdu o viac ako 5 % podľa článku II bod 3 týchto VZP. V tomto prípade je objednávateľ povinný tak urobiť písomne do 3 pracovných dní od oznámenia zmeny ceny;
  3. pri zrušení zájazdu zo strany BUBO.
 1. Pri určení počtu dní pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci deň, ku ktorému nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde a tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.
 2. BUBO má právo odrátať zmluvnú pokutu od už zaplatenej zálohy alebo zaplatenej ceny zájazdu alebo objednaných služieb. Ak je zmluvná pokuta nižšia ako zaplatená cena zájazdu alebo objednaných služieb, je BUBO povinná vrátiť rozdiel zo zaplatenej ceny zájazdu a/alebo objednaných služieb objednávateľovi v lehote 15 dní odo dňa písomného oznámenia čísla účtu, na ktorý má byť rozdielna suma poukázaná. Ak je zmluvná pokuta vyššia, je objednávateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní, zaplatiť BUBO rozdiel medzi storno poplatkom a zaplatenou cenou zájazdu alebo objednaných služieb.
 3. Ak nie je storno poplatok zaplatený v celom rozsahu inak, je objednávateľ, ktorý uzavrel zmluvu o zájazde písomnou alebo inou vhodnou formou, povinný zaplatiť ich aj za osoby uvedené v zmluve, ktoré zmluvu nepodpísali, a to aj v prípadoch, ak sa neskôr zistilo chýbajúce plnomocenstvo alebo akýkoľvek nedostatok plnomocenstva podľa článku I bod 1 písm. b) VZP alebo ak sa niektorá z uvedených osôb nezúčastnila zájazdu. Ak je objednávateľov podľa predošlej vety viac, zodpovedajú za splnenie uvedenej povinnosti spoločne a nerozdielne.

Článok VII. - Zodpovednosť za vady a za škodu

 1. Ak po začatí zájazdu BUBO neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva o zájazde zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú dohodnuté v zmluve o zájazde, je BUBO povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a objednanými službami. Zmena ubytovacieho zariadenia, ak je obstarané ubytovanie a ostatné služby s tým spojené v rovnakej alebo vyššej kategórii alebo štandarde, zmena stanoveného programu zájazdu z dôvodov, za ktoré BUBO nezodpovedá alebo zmeny zásahom vyššej moci, nezabezpečenie služieb BUBO-sprievodcu alebo miestneho sprievodcu, zmena leteckej spoločnosti, typu lietadla a trasy a času letu, sa však nebudú považovať za služby nižšej kvality.
 2. Ak služby nižšej kvality nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je BUBO povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je BUBO povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý zmluvne, je BUBO povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
 3. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu, ktorú je povinný uplatniť v zmysle Reklamačného poriadku uvedeného v celom znení v čl. VIII týchto VZP.
 4. Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde alebo počas zájazdu alebo pobytu dobrovoľne nevyčerpá službu, nemá voči BUBO žiadne nároky zo zodpovednosti za vady. To isté platí v prípade, že objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd alebo vyčerpať službu pre porušenie svojich povinností.
 5. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie sú závislé na činnosti a postupe BUBO alebo okolnosti na strane objednávateľa, v dôsledku ktorých objednávateľ úplne alebo z časti nevyužije objednané, zaplatené a BUBO zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny týchto služieb.
 6. Ak v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností stanovených právnymi predpismi platnými a účinnými v mieste pobytu bude objednávateľ z krajiny alebo miesta pobytu vyhostený alebo bude voči nemu uplatnené iné preventívne alebo sankčné opatrenie, nemá objednávateľ voči BUBO právo na náhradu akejkoľvek škody alebo nákladov alebo inej ujmy, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.
 7. BUBO výslovne upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov z dôvodu zhoršenia zjazdnosti ciest, zaťaženosti hraničných priechodov, organizácie leteckej dopravy, nepriaznivého počasia, prípadne z technických a prevádzkových dôvodov. BUBO nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú meškaním dopravných prostriedkov za podmienok uvedených najmä v bode 12 nižšie. Z dôvodu meškania dopravných prostriedkov nemá objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy o zájazde.
 8. BUBO nezodpovedá za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
 9. BUBO nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, náklady alebo iné ujmy, ktoré objednávateľovi vzniknú v dôsledku toho, že si v prípade odopretia vstupu na palubu lietadla, zrušenia letu alebo jeho meškania, neuplatnil svoje práva voči príslušnému leteckému dopravcovi, ktoré mu priznáva Nariadenie (Rady) č. 261/2004 zo dňa 11.2.2004. BUBO upozorňuje, že každý letecký dopravca je povinný informovať pasažierov o ich právach vyplývajúcich z ich uvedeného nariadenia.

Článok VIII - Reklamačný poriadok

 1. BUBO týmto reklamačným poriadkom v súlade s §18 ods.1 Zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje objednávateľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv pri reklamácii služieb.
 2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa okrem VZP umiestnený aj na viditeľnom mieste dostupnom objednávateľovi resp. potencionálnemu objednávateľovi ako spotrebiteľovi v priestoroch prevádzky BUBO ako aj na web stránke www.bubo.sk.
 4. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v Zmluve o obstaraní zájazdu (zmluve o zájazde), vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Objednávateľ musí uplatniť právo na odstránenie vadne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služieb alebo u povereného zástupcu BUBO (BUBO-sprievodcu) tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca BUBO (BUBO-sprievodca)  je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca BUBO (BUBO-sprievodca) alebo dodávateľ služby s objednávateľom záznam o reklamácii s označením zájazdu, objednávateľa a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca BUBO (BUBO-sprievodca) alebo dodávateľ služby a objednávateľ, ktorý obdrží jeden jeho exemplár. Podpis zástupcu BUBO (BUBO-sprievodca) a dodávateľa služieb sa nebude považovať za prejavenie súhlasu s obsahom záznamu ani opodstatnenosťou vytýkaných nedostatkov – slúži výhradne na overenie pravosti záznamu ako podkladu pre následnú reklamáciu. Tento potvrdený záznam je objednávateľ povinný predložiť pri reklamácii v BUBO.
 6. Svoje právo z reklamácie musí objednávateľ uplatniť písomne v BUBO bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde, inak toto právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je BUBO povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie. Za dôvod k reklamácii nebudú považované také škody a majetkové ujmy, ktoré spadajú do poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy (napr. úraz)  alebo prípadne tie, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyňaté.

Článok IX. - Cestovné poistenie

 1. BUBO objednávateľovi pri cestách do zahraničia výslovne odporúča mať platné komplexné cestovné poistenie. Poistenie si objednávateľ zabezpečuje sám alebo môže využiť služby zmluvnej poisťovne BUBO – Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Objednávateľ berie na vedomie, že BUBO je vo vzťahu k dotknutej poisťovni v pozícii sprostredkovateľa uzatvorenia poistnej zmluvy a akákoľvek následná komunikácia a to najmä v súvislosti s poistnou udalosťou bude prebiehať výlučne priamo medzi objednávateľom a dotknutou poisťovňou, pričom BUBO nemá žiaden dosah a nenesie žiadnu zodpovednosť za likvidáciu poistnej udalosti. Ak má objednávateľ záujem o poistenie, je potrebné, aby si preštudoval stručnú charakteristiku druhou poistenia od poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Všetky druhy poistenia (a – e) je nutné si objednať už pri prihlásení sa na zájazd. Viac informácií o poistení získa objednávateľ na www.bubo.sk, v priestoroch BUBO alebo v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (https://www.allianzsp.sk/cestovne-poistenie)
 1. a) Komplexné cestovné poistenie (KCP): obsahuje 9 druhov poistení – najdôležitejšie sú poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie stornovacích poplatkov, poistenie predčasného návratu, poistenie doplnkových asistenčných služieb, poistenie meškania letu a meškania iného dopravného prostriedku, poistenie nákladov na záchrannú činnosť. Poistenie storna sa vzťahuje na vážne akútne ochorenie, úraz, tehotenstvo (ktoré nebolo v čase zakúpenia zájazdu známe), smrť, značnú škodu na majetku, zničenie alebo stratu cestovných dokladov v dôsledku živelnej udalosti menej ako 3 dni pred nástupom na zájazd, súdne konanie a povolanie na vojenské cvičenie. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90-100% storno poplatku podľa dôvodu stornovania, maximálne 1200 €/osoba. Výška poistného v krajinách Európy je za KCP 2,09 na osobu/deň, mimo Európy 2,89 € na osobu/deň. Náš tip: Nikdy necestujte do zahraničia bez cestovného poistenia.
 2. b) KCP + poistenie stornovania zájazdu  – je kombináciou komplexného cestovného poistenia a poistenia storno poplatkov (poistenie A+C) do výšky katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Výška poistného v krajinách Európy je 2,09 € na osobu/deň, mimo Európy 2,89 € na osobu/deň + 2,75% z katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90 - 100% storno poplatku podľa dôvodu stornovania. Poistenie storna sa vzťahuje na vážne akútne ochorenie, úraz, tehotenstvo (ktoré nebolo v čase zakúpenia zájazdu známe), smrť, značnú škodu na majetku, zničenie alebo stratu cestovných dokladov v dôsledku živelnej udalosti menej ako 3 dni pred nástupom na zájazd, súdne konanie a povolanie na vojenské cvičenie. Náš tip: Toto poistenie ODPORÚČAME.
 3. c) Poistenie stornovania zájazdu  – poistenie storno poplatkov do výšky katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Výška tohto poistenia je 2,75 % z katalógovej ceny zájazdu a letiskových poplatkov. Nárok na poistné plnenie vzniká vo výške 90-100% storno poplatku podľa dôvodu stornovania. Poistenie storna sa vzťahuje na vážne akútne ochorenie, úraz, tehotenstvo (ktoré nebolo v čase zakúpenia zájazdu známe), smrť, značnú škodu na majetku, zničenie alebo stratu cestovných dokladov v dôsledku živelnej udalosti menej ako 3 dni pred nástupom na zájazd, súdne konanie a povolanie na vojenské cvičenie. Náš tip: Tento druh poistenia odporúčame vtedy, keď máte platné cestovné poistenie – napríklad celoročné poistenie, poistenie na rôznych druhoch kariet (platobné karty, študentské karty a pod.)
 4. d) Poistenie služieb navyše proti stornu- je určené pre tých klientov, ktorí majú k zájazdu objednané niektoré z vyššie uvedených druhov poistení a okrem základnej ceny zájazdu a letiskových poplatkov si želajú dopoistiť voči stornovaniu aj ďalšie služby - napríklad BUBO Prémium, miestne lety, fakultatívne výlety, príplatok za vlastnú izbu, prípadné individuálne služby poskytnuté k zájazdu. Tento typ doplnkového poistenia nie je možné objednať samostatne. Výška tohto typu poistenia je 2,75 %  z hodnoty objednanej doplnkovej služby. Náš tip: Ak si k zájazdu objednávate ďalšie služby, určite si ich tiež dajte dopoistiť proti stornu.
 5. e) Pripoistenie BUBO plus - Predmetom poistenia sú zvýšené náklady (na ubytovanie, stravu, náhradnú dopravu) vynaložené poisteným z dôvodu meškania lietadla (resp. zrušenie letu) alebo iného dopravného prostriedku o viac ako 6 hodín z dôvodu živelnej udalosti (vrátane výbuchu sopky), štrajku (ktorý v čase dojednania poistenia nebol ohlásený ani očakávaný) alebo teroristického činu (ktorý v čase dojednania poistenia nebol ohlásený ani očakávaný). Rozsah krytia: 1. Náklady na ubytovanie a stravu max. 150 €/noc, max. 5 nocí, 2. Vreckové 50 € na jednu poistnú udalosť, 3. Náklady na náhradnú dopravu max. 500 €, 4. Automatické predĺženie cestovného poistenia po dobu predĺženého pobytu v zahraničí, max. 5 dní. Podmienkou poistenia je uzatvorenie jedného z poistení Allianz – Slovenská poisťovňa z bodu 12 Všeobecných podmienok BUBO pri zálohovej platbe. Jednorazová suma za toto poistenie je 5 €/osoba/zájazd.
 1. Presný rozsah poistného krytia a poistných podmienok sú uvedené v podkladoch Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. a objednávateľ ako poistník vyhlasuje, že mu poistné podmienky, ktorými sa poistenia dojednané poistnou zmluvou riadia, boli oznámené predložením ich výtlačku, s ktorého obsahom sa pred podpísaním poistnej zmluvy oboznámil. Objednávateľ ako poistník berie na vedomie, že poistné podmienky, ktorými sa riadia poistenia dojednané poistnou zmluvou, sú mu v písomnej podobe k dispozícii na webovom sídle Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľa www.allianzsp.sk ako aj na predajných miestach Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľa.
 2. Spracúvanie osobných údajov: Objednávateľ ako poistník je pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy povinný Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať najmä kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľom v zmysle zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Objednávateľ ako poistník uzavretím poistnej zmluvy berie na vedomie, že si Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľ splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zverejnením znenia tejto oznamovacej povinnosti na svojom webovom sídle. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľ za týmto účelom na webovom sídle zverejňuje zoznam sprostredkovateľov a tretích strán, pričom zmena zoznamu je účinná dňom zverejnenia zmeny na webovom sídle. Objednávateľ ako poistník dáva Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním týchto údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich spracúvaním tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, vymáhaním pohľadávok a zaisťovniam za účelom zaistenia; súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v poistnej zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, objednávateľ ako poistník vyhlasuje, že dotknuté osoby, ktorých osobné údaje poskytol, udelili predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely poistnej zmluvy. Objednávateľ ako poistník je povinný preukázať Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutých osôb. Objednávateľ ako poistník uzavretím poistnej zmluvy dáva Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľovi dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie, v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, a to s platnosťou do jeho písomného odvolania. Objednávateľ ako poistník súčasne súhlasí so zasielaním korešpondencie Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľa na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. Objednávateľ ako poistník berie na vedomie, že súhlas môže kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ako poisťovateľovi.
 3. Objednávateľ ako poistník vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného poistnou zmluvou. Objednávateľ ako poistník vyhlasuje a potvrdzuje, že bol pred podpísaním poistnej zmluvy oboznámený s obsahom, a že v písomnej forme prevzal Informáciu o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy príslušnú k poistným podmienkam, ktorá tvorí súčasť poistnej zmluvy ako jej príloha. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poistnú zmluvu uzaviera vo vlastnom mene.
 4. Poistný vzťah podľa bodu 1 vzniká priamo medzi objednávateľom a Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. V jednaní o vysporiadaní poistnej udalosti je Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. v priamom vzťahu k objednávateľovi a BUBO neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu a ani zastupovať objednávateľa voči Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Článok X. – Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou BUBO Travel Agency, s.r.o.

podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)


1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom osobných údajov je BUBO, pričom všetky práva a povinnosti BUBO ako prevádzkovateľa, ako aj dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré prevádzkovateľ dôsledne dodržiava.

Kontaktné údaje:

E-mail: bubo@bubo.sk

Telefónne číslo: +421 2 5263 5254 alebo +421 917 530 912

BUBO má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môže objednávateľ ako dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Dunajská 31, 811 08 Bratislava alebo elektronicky na adrese zodpovednaosobagdpr@bubo.sk.


2. Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy o zájazde, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje BUBO ako prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje t.j. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo a sken cestovného dokladu, e-mail a telefónne číslo.

Na marketingové účely BUBO spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

a) Základné identifikačne údaje – titul, meno, priezvisko a adresa bydliska;

b) Kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónne číslo;

c) Prípadne fotografie ulovených zážitkov zo zájazdu, ak budú vyhotovené;

d) Informácie o využití produktov a služieb – o aké služby objednávateľ v minulosti prejavil záujem, informácie o využívaní klientskej zóny a pod., pričom na základe týchto údajov vie BUBO odporučiť vhodné produkty a služby;

e) Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s objednávateľom, napríklad pomocou e-mailu alebo SMS správ.


3. Zdroje osobných údajov

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 BUBO získava priamo od objednávateľa ako dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od objednávateľa ako dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov spolucestujúci alebo rodinný príslušník. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov sa uvádza pri prihlásení na odber newslettera, pri registrácii na stránke www.bubo.sk, v zmluve o zájazde, prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené BUBO ako prevádzkovateľovi poskytnúť.

4. Účel spracúvania

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností BUBO ako prevádzkovateľa, oprávneným záujmom BUBO ako prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

  1. uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o zájazde, vrátane starostlivosti o klientov napr. v rámci klientskeho portálu;
  2. zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde;
  3. uzatváranie poistných zmlúv;
  4. plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz;
  5. spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;
  6. spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu;
  7. evidencia a archivovanie;
  8. riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov;
  9. výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách BUBO, prípadne o ponukách a službách obchodných partnerov BUBO, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

  1. ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu, ako aj prostredníctvom klientskej zóny; poštou, telefonicky a pod.
  2. automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane využívania aplikácií pre účely remarketingu, retargetingu a segmentovania užívateľov s cieľom prispôsobiť ponuku individuálnym potrebám;
  3. realizácia spotrebiteľských súťaží;
  4. prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami;
  5. na účel organizácie spoločenských podujatí organizovaných Prevádzkovateľom.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby BUBO ako prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, zabezpečiť spotrebiteľské súťaže a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu BUBO ako prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť.


5. Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o zájazde, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov BUBO ako prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží a pod).

Ak objednávateľ odmietne poskytnúť osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností BUBO ako prevádzkovateľa alebo na základe zákona, BUBO nie je povinný uzatvoriť zmluvu o zájazde resp. poistnú zmluvu, ani poskytovať žiadne ďalšie služby.


6. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov

BUBO vykonáva v rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy (napríklad softvér a pod.) alebo webové aplikácie na účel napríklad kalkulácie ceny zájazdu a pod. BUBO sa snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb a z tohto dôvodu osobné údaje na základe súhlasu udeleného na marketingové účely profiluje.


7. Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov

BUBO je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. Súhlas je udelený BUBO na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu. Ak dotknutá osoba nie je, ani sa nestane klientom BUBO, súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.


8. Prístup k osobným údajom a kategórie príjemcov osobných údajov

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem BUBO a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných BUBO sa jedná o veľmi široký okruh sprostredkovateľov, pričom dochádza k prenosu osobných údajov i do tretích krajín, zväčša krajín cieľových destinácií a tranzitných v zmysle uzatvorenej zmluvy o zájazde. Nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie sprostredkovateľov:

- poskytovatelia ubytovacích zariadení;

- letecké spoločnosti;

- prepravné spoločnosti;

- sprievodcovia;

- ambasády, zastupiteľstvá;

- spolupracujúce agentúry;

- lokálne cestovné kancelárie;

- poskytovatelia IT služieb;

- poskytovatelia účtovných služieb;

- advokátske kancelárie;

- orgány verejnej moci;

- ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom okrem BUBO a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú IT systémy alebo poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, ktoré boli za týmto účelom písomne poverené písomnou zmluvou, a to najmä spoločnosti (i) WEBMIN s.r.o., Priehradná 24/B, 821 07 Bratislava, IČO: 44 353 545; (ii) DIGMIA s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 36 654 132; (iii) E 404, s.r.o., Škultétyho 12, 831 03 Bratislava, IČO: 36 679 640; (iv) L. K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, IČO: 31 352 782; (v) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké; (vi) Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené štáty americké.


9. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:

- právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,

- právo na opravu osobných údajov,

- právo na výmaz osobných údajov,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- právo na prenosnosť osobných údajov,

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

- právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,

- právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),

- právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach BUBO poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže BUBO túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. BUBO je povinný dotknutú osobu informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Voči BUBO si môže objednávateľ ako dotknutá osoba svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla BUBO: Dunajská 31, 811 08 Bratislava alebo elektronickými prostriedkami na adrese: zodpovednaosobagdpr@bubo.sk.


10. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu zodpovednaosobagdpr@bubo.sk, s uvedením osobných údajov dotknutej osoby minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželá, aby BUBO spracúval osobné údaje (prípadne ak by dotknutá osoba mala záujem dostávať iba vybrané ponuky, je potrebné uviesť, o aké ponuky má záujem, aby BUBO mohol požiadavke vyhovieť).

V prípade, ak má objednávateľ ako dotknutá osoba akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu osobných údajov, môže BUBO kontaktovať prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: zodpovednaosobagdpr@bubo.sk.

Aktuálne znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

Aktuálne znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

Článok XI - Alternatívne riešenie sporov

Objednávateľ má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených na alternatívne riešenie sporov je dostupný na:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Článok XII. - Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluva o zájazde sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr o zájazdoch, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa; ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, sa na zmluvu o zájazde nepoužijú (§ 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z.).
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu o zájazde je možné zmeniť alebo zrušiť iba spôsobom stanoveným pre uzavretie zmluvy o zájazde, t.j. písomnou alebo inou vhodnou formou. Za písomnú alebo inú vhodnú formu zmeny alebo zrušenia zmluvy o zájazde sa považuje aj ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami (napr. elektronická pošta), ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.
 3. BUBO je oprávnená oznámiť obsah písomnosti objednávateľovi telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty, a následne mu písomnosť doručiť spôsobom podľa bodu 2. Písomnosť sa v takom prípade považuje za doručenú už okamihom telefonického oznámenia jej obsahu objednávateľovi, resp. okamihom odoslania správy elektronickej pošty.
 4. Objednávateľ uzavretím zmluvy o zájazde vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom zmluvy o zájazde a s týmito VZP, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb, s charakteristikou zájazdu uvedenou v katalógu alebo na stránke www.bubo.sk (prípadne s písomnou dodatočnou ponukou zájazdov na internete) a tieto informácie považuje za dostačujúce pre uzavretie zmluvy o zájazde. Uzavretím zmluvy o zájazde objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a obsah VZP sú mu známe a súhlasí s nimi. Účinnosťou zmluvy o zájazde objednávateľ výslovne potvrdzuje, že od BUBO prevzal všetky doklady a podklady týkajúce sa zájazdu: katalóg príp. iné písomné formy ponuky zájazdu, písomné oboznámenie sa o cene zájazdu  a o jednotlivých položkách celkovej ceny zájazdu (vrátane povinných a nepovinných doplatkov), písomné podrobné informácie o zájazde ako aj doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom. Poskytnutie týchto dokladov a podkladov k zájazdu sa zo strany BUBO považuje za splnené, ak sú tieto doklady a podklady zaslané objednávateľovi elektronickou poštou na poslednú emailovú adresu poskytnutú objednávateľom BUBO.
 5. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v tlačenom katalógu a cenníku BUBO o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám v dobe tlače a BUBO si vyhradzuje právo ich zmeniť do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde objednávateľom.