Voľný vstup

Podmienky pre vstup do krajiny

Vstup slovenských občanov na územie Bieloruskej republiky, ako aj opustenie jej územia, je možné na základe platného cestovného pasu, resp. rovnocenného dokladu a udeleného platného víza, ak príslušnými dohodami Bieloruskej republiky s cudzími štátmi nie je stanovený iný postup. Cestovný pas by mal byť platný ešte po dobu najmenej troch mesiacov po skončení platnosti požadovaného víza a predpokladanom dátume odchodu z územia Bieloruskej republiky.

Doba bezvízového pobytu cudzincov v Bielorusku sa predĺžila do 30 dní

Na základe Nariadenia prezidenta Bieloruskej republiky sa doba bezvízového pobytu pre cudzincov (vrátane občanov SR) v Bieloruskej republike od 27. júla 2018 predlžuje na 30 dní.

Podmienky bezvízového vstupu

 • vstup do krajiny a výstup z krajiny je uskutočnený výlučne cez hraničný priechod na Medzinárodnom letisku v Minsku;
 • platný cestovný pas alebo rovnocenný doklad oprávňujúci na cestu do zahraničia;
 • dĺžka bezvízového pobytu neprekročí 30 dni, pričom tento nemôže byť predĺžený na viac ako 30 dní;
 • finančné prostriedky - na každý deň pobytu sumu vo valute alebo v bieloruských rubľoch, ekvivalentnú nie menej ako dvom základným veličinám, alebo 50 základným veličinám, pokiaľ pobyt bude plných 30 dní (v súčasnom období je to ekvivalent cca 23 eur na deň);
 • platné zdravotné poistenie platné na území Bieloruskej republiky so sumou poistného krytia najmenej 10.000 eur.

Dôležité upozornenia:

 • poriadok bezvízového režimu cez medzinárodné letisko v Minsku sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí vstúpili na územie Bieloruskej republiky z letísk v Ruskej federácií, alebo letecky cestujú do Ruskej federácie (tieto lety patria k vnútroštátnym a hraničná kontrola sa na nich nevykonáva);
 • bezvízový režim sa nevzťahuje na cudzincov, ktorí cestujú do Bieloruska za účelom práce, vykonávania obchodnej činnosti a štúdia, kde dĺžka pobytu prevyšuje 30 dní;
 • doba bezvízového pobytu sa počíta v celých kalendárnych dňoch (prvý deň je deň príletu, posledný deň je deň odletu, nezávisle od času príletu alebo času odletu);
 • cudzinci ktorí sa plánujú v rámci bezvízového režimu zdržiavať v Bielorusku viac ako 10 pracovných dní, sa musia zaregistrovať na teritoriálne príslušných útvaroch ministerstva vnútra  (OVIR) v mieste svojho pobytu v Bielorusku. Pri pobyte v hoteloch, hosteloch, sanatóriách, príp. iných ubytovacích zariadeniach budú cudzinci  zaregistrovaní ubytovacím zariadením.
 • možnosť bezvízového vstupu na územie Bieloruskej republiky sa nevzťahuje na pozemné hraničné priechody krajiny. Ak cudzinec cestuje do Bieloruskej republiky alebo tranzituje cez krajinu železničnou alebo automobilovou dopravou, musí mať platné bieloruské vízum;
 • v prípade nehody, choroby alebo iných nepredvídaných okolností, ktoré bránia cudzincovi včas opustiť krajinu, sa musí cudzinec obrátiť na územne príslušné oddelenie Úradu pre občianstvo a migráciu (OVIR) so žiadosťou o predĺženie termínu pobytu a udelenie výstupného víza z Bieloruskej republiky“.

Registrácia cudzincov v Bieloruskej republike

Od 2. januára 2019 cudzinci, ktorí pricestovali do Bieloruska cez bieloruské hraničné priechody môžu sa bezplatne zaregistrovať na stránke elektronických služieb bez osobnej prítomnosti na migračných oddeleniach organov ministerstva vnútra Bieloruska.

Žiadateľ o registráciu je najprv povinný vytvoriť svoj osobný profil a použiť svoju mailovú adresu. Po vytvorení profilu je potrebné vybrať príslušnú službu v položke „Občianstvo a migrácia“ a vyplniť žiadosť. O tom, že registrácia bola úspešne prevedená, bude žiadateľovi odoslaný mail s informáciou, na akej adrese v Bielorusku je zaregistrovaný. V súlade s daňovým kódexom Bieloruskej republiky (bod 10.15 čl.285) za elektronickú registráciu na stránke elektronických služieb portal.gov.by sú cudzinci oslobodení od poplatkov.

Zároveň sa zachová možnosť osobnej registrácie na migračných oddeleniach organov vnútorných vecí Bieloruska v skôr stanovenom zákonom poriadku.

Ak cudzinec bude chcieť predlžiť registráciu v Bielorusku, je povinný sa obrátiť osobne na migračné oddelenie organov ministerstva vnútra v mieste svojho dočasného pobytu.

Táto procedúra sa netyká cudzincov, ktorí pricestovali do Bieloruska z Ruskej Federácie. Títo sú povinní osobne sa zaregistrovať na migračných oddeleniach organov ministerstva vnútra Bieloruska v mieste svojho dočasného pobytu.

Zjednodušenie tranzitu cez bieloruské hraničné priechody

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky informuje, že na výstupe z Bieloruskej republiky existuje cez hraničné priechody Brest (Bielorusko-Poľsko), Grigorovščina (Bileorusko-Lotyšsko) a Kotlovka (Bielorusko-Litva) zjednodušená procedúra tranzitu. Do platnosti vstúpil systém elektronickej časenky, kedy sa cestujúci z bieloruskej strany môžu za poplatok zapísať do tzv. elektronického radu a v predpokladanom čase (cca v rozpätí 1 hod.) prekročiť štátnu hranicu bez dlhého čakania na pasovú, resp. colnú kontrolu. Zjednodušený prechod sa okrem osobných automobilov vzťahuje aj na TIR, pričom pre tranzitujúcich týmto spôsobom je určený špeciálny dopravný pruh, ako i parkovisko s elektronickou návesťou, informujúcou o poradí a čase prechodu.

Elektronický zápis je možné uskutočniť v časovom rozmedzí od 90 dní do troch hodín pred plánovaným prekročením štátnej hranice. Cena služby je 24,5 BYN (bieloruských rubľov) za každé motorové vozidlo, nezávisle od kategórie. Čas na úhradu poplatku je stanovený na 60 min.

Upozornenie pri cestách do Ruskej federácie cez Bielorusko

Upozorňujeme cestujúcich do Ruska cez Bielorusko letecky, motorovými vozidlami alebo železničnou dopravou, že podľa zákonov Ruskej federácie občania SR (a iných štátov) môžu vstupovať na územie Ruska výlučne cez medzinárodné hraničné priechody. Podľa informácie Federálnej bezpečnostnej služby Ruskej federície pozemné hraničné priechody medzi Bieloruskom a Ruskom nemajú charakter medzinárodného hraničného priechodu.

Osobitne upozorňujeme, že často využívaný medzištátny hraničný priechod Krasnaya Gorka na magistrále M1, trasa Minsk – Smolensk  – Moskva je pre cudzincov uzatvorený a občania tretích krajín sú v prípade kontroly smerovaní na hraničné priechody s Ukrajinou a Lotyšskom.

Priechod Krasnaya Gorka je naďalej určený iba pre občanov Bieloruska a Ruska a vstup do Ruska cez tento hraničný priechod občanmi iných štátov sa pokladá za nelegitímny.

V prípade dodatočného zistenia, že cudzinec vstúpil na územie Ruska inak, ako cez medzinárodný hraničný priechod, môže mu byť udelená pokuta, resp. uplatnený iný postih.

Upozorňujeme, že ruské orgány považujú za nelegitímny prechod hranice aj prílet občanov tretích krajín do Ruska z Bieloruska, pokiaľ cudzinec prilieta na terminál určený pre vnútroštátne lety.

Od 15. mája 2017 sú vybrané lety do Ruskej federácie z Minska presmerované z vnútrozemských terminálov na ruské medzinárodné terminály, na ktorých ruské pohraničné a colné orgány vykonávajú hraničné kontroly cestujúcich a lietadiel. Tieto lety je možné využívať na vstup do Ruskej federácie. Podmienkou je, aby mal občan nielen platné ruské, ale aj bieloruské vízum. Nemôže cestovať z Bieloruska do Ruska v rámci v rámci 5-dňového bezvízového režimu s Bieloruskom.

Neodporúčame využívať na vstup do Ruska bielorusko-ruské medzištátne pozemné hraničné priechody.

Zavedenie pohraničných kontrol pre cestujúcich letecky z Bieloruska do Ruska

Od 15. mája 2017 došlo k zmene pri vybavovaní cestujúcich a lietadiel odlietajúcich z Bieloruska do Ruskej federácie.

Všetky lety z Minska sú od 15. mája 2017 v Ruskej federácii presmerované z vnútrozemských terminálov na ruské medzinárodné terminály, na ktorých ruské pohraničné a colné orgány vykonávajú hraničné kontroly cestujúcich a lietadiel. Osobitne kontrolujú cestujúcich, ktorí nie sú občanmi Bieloruska, resp. Euroázijskej ekonomickej únie, t.z. kontroly sa týkajú aj občanov EÚ.

Cestujúci prilietajúci do Ruska tranzitom z medzinárodného letiska v Minsku musia pri vstupe predložiť platný cestovný pas, palubný lístok, ako aj bieloruskú migračnú kartu potvrdzujúcu pobyt v Bielorusku.

Pre cestujúcich prilietajúcich do Minska z Ruskej federácie sa podľa informácií tlačovej služby medzinárodného letiska v Minsku podmienky vstupu/návratu z Ruska do Bieloruskej republiky nemenia, t.z. že hraničnú kontrolu z Ruskej federácie do Minska bieloruské hraničné orgány nebudú vykonávať tak ako doteraz.

Cestovné poistenie pri ceste do Bieloruska

Od 1. júla 2014 pri podaní žiadosti o vstupné vízum do Bieloruska musí cudzinec predložiť buď doklad o povinnom cestovnom poistení vydaný bieloruskou poisťovňou Belgosstrakh, resp. Beleximgarant, alebo doklad o cestovnom poistení (preukaz poistenca) vydaný zahraničnou poisťovňou.

Pokiaľ poistná zmluva o cestovnom poistení bola uzavretá so zahraničnou poisťovňou, predloží cudzinec na konzulárnom úrade Bieloruska kópiu poistky, ktorá bude:

 • obsahovať názov zahraničnej poisťovne a adresu jej sídla, telefónne kontakty zahraničnej poisťovne alebo jej medzinárodnej asistenčnej služby, priezvisko, krstné meno, resp. meno po otcovi (ak je) poisteného cudzinca;
 • platiť pre územie Bieloruskej republiky;
 • platiť počas celej doby návštevy, resp. prechodného pobytu cudzinca v Bieloruskej republike;
 • poskytovať poistné krytie vo výške najmenej 10.000 eur 

Cudzinci s povoleným bezvízovým vstupom na územie Bieloruskej republiky, ktorí sú povinní uzavrieť poistnú zmluvu o cestovnom poistení, predložia príslušníkom hraničnej polícii doklad o poistení (preukaz poistenca), ktorý zodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, pri vstupe do Bieloruska.

Prihlasovanie cudzincov a predĺženie doby pobytu cudzincov u orgánov vnútra, ako aj udelenie povolení na prechodný pobyt cudzincom je možné iba na dobu, ktorá neprevyšuje dobu platnosti poistenia.

Pri vstupe a počas pobytu na území Bieloruskej republiky je cudzinec povinný mať pri sebe preukaz poistenca, poistnú zmluvu o cestovnom poistení uzavretú so zahraničnou poisťovňou, ktorá zodpovedá vyššie stanoveným podmienkam, alebo originály dokladov potvrdzujúce platnosť povinného cestovného poistenia uzavretého so zahraničnou poisťovňou.

Od uzavretia povinného cestovného poistenia sú oslobodení:

 • vrcholní predstavitelia štátov a vlád cudzích štátov, vedúci a členovia parlamentných, vládnych a ďalších oficiálnych delegácií ako aj technický personál týchto delegácií;
 • vedúci a zamestnanci zastupiteľských a konzulárnych úradov, zastupiteľstiev, orgánov medzinárodných organizácií a medzištátnych útvarov a ich rodinní príslušníci;
 • pracovníci Organizácie Spojených národov a jej špeciálnych útvarov ktorí sú držiteľmi cestovných dokladov OSN;
 • členovia posádok medzinárodných letov medzinárodných leteckých spoločností a medzištátnych vlakov;
 • členovia posádok zahraničných vojenských lietadiel a vojenskí príslušníci cudzích štátov, ktorí vstupujú do Bieloruskej republiky, aby sa zúčastnili spoločných vojenských cvičení;
 • osoby, ktoré vstupujú do Bieloruskej republiky za účelom vykonania hraničnej zastupiteľskej činnosti;
 • štátni príslušníci tých štátov, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné zmluvy upravujúce otázky poskytnutia bezplatnej urgentnej lekárskej pomoci;
 • cudzinci, ktorí si podali žiadosť o azyl alebo o poskytnutie dodatočnej ochrany na území Bieloruskej republiky;
 • cudzinci, ktorí cestujú cez územie Bieloruskej republiky tranzitne v medzištátnych vlakoch alebo v rámci medzinárodných civilných letov;
 • osobitné ďalšie kategórie cudzincov.

Bližšie informácie je možné získať na konzulárnom úseku Veľvyslanectva Bieloruskej republiky (kontakt: Jančova 5, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika; tel.: (+421-2) 6280 1212; fax.: (+421-2) 6280 2026; e-mail: [email protected]; web: www.slovakia.mfa.gov.by).“

← Cestovné doklady a víza (zoznam krajín)

Najscestovanejší Bielorus: Vyrástol som na slovenských rozprávkach Blog

Blog Najscestovanejší Bielorus: Vyrástol som na slovenských rozprávkach

Rus Margolin pochádza z Bieloruska, no posledných 20 rokov žije v USA. Je jedným z mála ľudí sveta, ktorý o sebe môže povedať, že navštívil každú…

Lenka Miškolciová 6 min. čítania
Bielorusko - pohľad na východ Blog

Blog Bielorusko - pohľad na východ

Bielorusko, krajina na mieste, kde sa stretáva Európa s Ruskom? Či už súčasť ruského sveta? V čase písania tohto blogu je pár týždňov po…

 • Voľný vstup
 • Potrebný pas
 • Potrebný pas a víza

Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza