Voľný vstup

Podmienky pre vstup do krajiny

Na cestu do Bulharska je potrebný platný cestovný doklad - občiansky preukaz alebo cestovný pas SR/ČR. Cestovný doklad – cestovný pas alebo občiansky preukaz, musí byť platný minimálne pri vstupe i výstupe z krajiny (to znamená počas celej doby pobytu v Bulharsku), pre občanov EÚ sa nevyžaduje dlhšia doba platnosti. Avšak v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, tzv. vízových cudzincov, musí doba platnosti cestovného dokladu presahovať dobu platnosti udeleného víza minimálne o 3 mesiace.

Občania SR sa môžu v Bulharsku zdržiavať 3 mesiace bez nutnosti vybavovania víz a povolenia.

Sprievod cudzieho dieťaťa – resp. súhlas rodiča na cestu dieťaťa: Bulharské orgány nevyžadujú od občanov EÚ notársky osvedčený písomný súhlas rodičov, podmienkou však je, aby dieťa nebolo občanom Bulharskej republiky a malo vlastný platný cestovný doklad. V zmysle vnútroštátnych právnych predpisov Bulharskej republiky sú bulharské orgány hraničnej kontroly oprávnené vyžadovať osvedčený písomný súhlas rodičov od osoby sprevádzajúcej cudzie dieťa len vo vzťahu k občanom Bulharskej republiky.

TIP BUBO - Štátny príslušník tretej krajiny (vízový cudzinec), ktorý je rodinným príslušníkom občana EÚ (napr. SR), môže bez víza:

a) vstúpiť a krátkodobo sa zdržiavať na území Bulharska, ak je držiteľom platného pobytového povolenia rodinného príslušníka občana EÚ, vydaného členskou krajinou EÚ;

b) len prechádzať (tranzitovať) územím Bulharska, ak je držiteľom iného povolenia na pobyt vydaného členskou krajinou EÚ.

Od vodičov motorových vozidiel vstupujúcich a prechádzajúcich cez Bulharsko sa vyžaduje:

  • vodičský preukaz - vodičské preukazy vydané členským štátom EÚ/EHP sú platné v Bulharsku
  • technický preukaz (osvedčenie o evidencii vozidla) 
  • povinné zmluvné poistenie vozidla (zelená karta); jednoznačne odporúčame mať uzatvorené havarijné   poistenie vozidla (pre prípad havárie alebo krádeže vozidla)
  • v prípade zapožičaného alebo služobného vozidla aj notársky overená plná moc majiteľa vozidla (odporúčame anglický jazyk, keďže vozidlo prechádza viacerými krajinami). 

Strata alebo odcudzenie dokladov - podmienky a postup pri vydaní cestovného preukazu

Stratu alebo krádež cestovného dokladu (cestovného pasu alebo občianskeho preukazu) občan SR neodkladne nahlasuje na najbližšom policajnom oddelení podľa miesta udalosti a vyžiada si písomné potvrdenie o strate/krádeži. Polícia, podľa vnútroštátnych nariadení občanovi SR vydá potvrdenie do 10 dní, obvykle sa tak stane do 4-5 dní podľa vyťaženosti polície. Polícia má povinnosť zabezpečiť v prípade potreby na vypočutie občana EÚ tlmočníka. Pre urýchlenie procedúry odporúčame, pokiaľ je to možné, asistenciu delegáta príslušnej cestovnej kancelárie. Potvrdenie je platné bez ďalšieho overovania prokuratúrou a slúži pre potreby zainteresovaných orgánov. Za vystavenie potvrdenia sa hradí správny poplatok vo výške 2,50 BGN. Policajné oddelenia disponujú s platobným POS terminálom, takže poplatok je možné uhradiť platobnou kartou. Poplatky hradené cez banku sa navýšia o bankové poplatky 5 až 7 BGN.

Pokiaľ občan nemá na návrat do SR iný cestovný doklad, stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu neodkladne nahlási konzulárnemu oddeleniu Veľvyslanectva SR v Sofii: cons.sofia@mzv.sk, tel: 00359 888 510 455.

Konzulárne oddelenie následne zabezpečí vydanie náhradného cestovného dokladu. 

← Cestovné doklady a víza (zoznam krajín)

Bulharsko - cesta za vínom Blog

Blog Bulharsko - cesta za vínom

Bulharsko je zaujímavou krajinou, ktorá ponúka viac ako len 378 km dlhé pobrežie Čierneho mora. Táto krajina má bohatú históriu, staré tradície a…

Patrícia Kardošová 4 min. čítania
  • Voľný vstup
  • Potrebný pas
  • Potrebný pas a víza

Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza
Potrebný pas a víza